Neuilly-sur-Seine

Neuilly-sur-Seine

Paul Brunton: The Wisdom of the Overself

North Atlantic Books, 2015 (1943)

Rider edition, 1979

Rider edition, 1979

Inspired by Paul Brunton’s years spent with sages in Asia, The Wisdom of the Overself and its companion volume The Hidden Teaching Beyond Yoga were written at the request of these remarkable teachers, who recognized that Brunton had a significant role to play in the transmission of traditional wisdom to the West. Here is a profound re-creation of these teachings, brought to life and made accessible by Brunton’s insights. In print since the 1940s, Brunton’s works are considered to be among the most comprehensive, clear, and practical guides on the path to enlightenment.

Brunton unfolds the grand vision for human development by investigating consciousness as the source of all experience; how to move from ego-centered life to the transcendent reality; the interplay of karma, free will, and grace; the nature of evil and suffering; how to awaken intuition and penetrative insight; the passage through death to rebirth; and psychic experiences and mystic visions. He also provides seven ultramystic exercises to open the door to higher consciousness, including a healing meditation on the sun; practices for transforming the future, dream, and sleep; and a meditation on the timeless self. These techniques lead to the deepest spiritual realizations – to the true “Wisdom of the Overself.”

This new edition has been updated to incorporate Brunton’s final revisions. It includes a new foreword plus supplementary reading material selected from the author’s archives by the Paul Brunton Philosophic Foundation.

Contents:

Foreword by the Paul Brunton Philosophic Foundation

1  Prefatory

2  The Meaning of Mentalism

3  The Birth of the Universe

4  Studies in Dreams

5  The Metaphysics of Sleep

6  The Secret of the “I”

7  The Scorpion of Death

8  The Immortal Overself

9  The Shadows of Evil and Suffering

10  The War and the World

11  The World-Mind

12  The Unveiling of Reality

13  Initiation into Mystical Experience

14  The Yoga of the Discerning Mind

15  The Mystical Phenomena of Meditation

16  Some Fruits of Philosophy

Appendix: Additional Resources from The Notebooks of Paul Brunton, Compiled by the Paul Brunton Philosophic Foundation Editors

About the Author:

Paul Brunton (1898-1981) is one of the twentieth century’s most brilliant spiritual writers. Generally recognized as having introduced yoga and meditation to the West, he was the most popular and authoritative source of information on Eastern philosophies, gurus, and meditation systems from the mid-’30s to the ’60s. His books have sold over two million copies in 17 languages. In 1954, he withdrew from public life and continued writing the material that was posthumously published as The Notebooks of Paul Brunton – a truly East-West spiritual philosophy. Written with the passion of an authentic pioneer and the thoughtfulness of a seasoned practitioner, his work is re-emerging as a beacon for all contemporary seekers.

Putin’s UN General Assembly Speech

28 September
Jag får en del frågor från läsare om mina ståndpunkter rörande det aktuella politiska skeendet, inte minst det internationella, och vill därför påminna om att det framför allt är i sociala media som jag berör detta skeende genom att dela artiklar – det är inte alltid jag prioriterar att skriva egna inlägg om det här eller på annat håll – och annat material, och ibland kommentera och diskutera. Klicka på Facebook- och Twitter-ikonerna i högermarginalen. Alla är välkomna att följa mina uppdateringar där!

Schloss Ludwigsburg

Schloss Ludwigsburg

Photo: Andys

Den Boströmska världsåskådningen: Religionsfilosofi, 2

Av Lawrence Heap Åberg

JOBs inledning     Inledning     Filosofins begrepp     Fenomenologi, 1

Fenomenologi, 2     Läran om människan, 1     Läran om människan, 2

Om Gud och själens odödlighet, 1     Om Gud och själens odödlighet, 2

Om Gud och själens odödlighet, 3     Om Gud och själens odödlighet, 4

Den praktiska filosofin i allmänhet, 1     Den praktiska filosofin i allmänhet, 2

Den praktiska filosofin i allmänhet, 3     Den praktiska filosofin i allmänhet, 4

Etik, 1     Etik, 2     Samhällslära, 1     Samhällslära, 2     Samhällslära, 3

Religionsfilosofi, 1

Vad angår själva utförandet av Boströms religionslära, så må först och främst anmärkas att människans frälsning och salighet enligt Boström är ett verk av Guds nåd. Mot varje pelagianiserande riktning, den må framträda i en äldre eller mer modern dräkt, opponerar han sig med eftertryck, åtminstone såvitt anslutning till en dylik riktning skulle innebära något slags förnekande av Guds nåd, vilken nåd dock enligt Boström är lika nödvändig för människans frälsning, även om hon icke syndat, som för syndarens upprättelse.

Människans religiositet har sin grund i Guds nåd först och främst i den mer objektiva bemärkelsen att människan genom den blir delaktig av ett gott som inte låter sig förklaras ur hennes väsende såsom blott sådant. Vad hon som religiös människa vinner är en Guds gåva. Men det är ej någonting för hennes väsende främmande, som hon vinner, ty hennes väsende är just ur sin väsentligaste synpunkt betraktat en bestämning eller idé i Gud.

Beträffande åter nådens subjektiva tillägnande, lär Boström att det är ett nådens verk, att människan mottager nåden. Grunden härtill ligger nämligen däri, att Gud inverkar bestämmande på människans vilja och solliciterar henne till ett liv i Guds rike. Föreställer man sig att saligheten vore ett frihetens verk i någon mening som vore i strid häremot, vare sig man tänker på det religiösa livets begynnelse eller på dess fortgång och fulländning, så hyllar man enligt Boström den falska uppfattning av friheten, enligt vilken den vore åtminstone delvis en förmåga av val utan givna bestämningsgrunder. Men å andra sidan lär Boström, såsom vi i det föregående haft tillfälle att framställa, att människans vilja är fri, vilket i religiöst avseende betyder att hon kan välja emellan att antaga eller förkasta den henne erbjudna nåden. Det är väl ett nådens verk, att människan mottager nåden, men det är dock hon, som mottager den. Den satsen, att allt är av nåd, strider sålunda ej emot den, att allt är av frihet, om endast båda rätt fattas och görs gällande var inom sitt område.

Så långt är följaktligen Boström i full överensstämmelse med den lutherska dogmatiken, om än ej till alla delar med Luthers privatåsikter. De anmärkningar han riktat emot denna dogmatik torde bäst kunna sammanfattas så, att Boström opponerar sig emot varje antagande som skulle syfta därhän att hos Gud någon tendens skulle finnas att för syndens skull tillskynda syndaren något ont, och att följaktligen denna tendens, låt vara genom Guds eget åtgörande, skulle undanröjas innan Gud kunde meddela syndaren sin nåd. Ett sådant antagande är enligt Boström oförenligt med Guds oföränderliga godhet, och man tillägger honom härigenom varandra delvis upphävande egenskaper, nämligen godhet och hämnande rättfärdighet. Den sistnämnda egenskapen måste enligt Boström fattas i första rummet såsom en lagstiftande, ej som en vedergällande rättfärdighet.

Att man ofta föreställt sig saken annorlunda och i Gud velat se ”en stark hämnare” är, anmärker Boström, en följd av den benägenhet människan på lägre ståndpunkt har att föreställa sig Gud i analogi med sig själv och tillägga honom bestämningar som tillhör hennes lägre, sinnliga sida, i detta fall uppenbart hämndbegäret, vilket är ett sinnligt begär.

Vidare framhåller Boström i strid mot antagandet av en vedergällande rättfärdighet att det onda är den onda viljan själv, ej några utifrån tilldelade bestraffningar. Det fysiskt onda, som drabbar människan för syndens skull, är syndens egen ur hennes väsende framgående nödvändiga följd.

Boström nekar följaktligen att Gud är vred över synden i den bemärkelse, att han hade någon vilja eller lust att för syndens skull tillfoga syndaren något ont. Det finns, såsom bekant är, i våra dagar ej så få som gör detsamma. Vanligen brukar härmed förenas en antinomistisk tendens. Man föreställer sig det onda såsom något som, om det än ej direkt säges ingå i Guds världsplan, likväl vore för världsloppet så oundvikligt eller nära oundvikligt, att det nära nog kan betraktas som tillhörande en god sakernas ordning. ”Gud räknar därför ej så noga med syndaren”, och synden är ej heller att betrakta som ett verkligt ont, utan som en brist, en svaghet, som vi genom högre utveckling kommer ifrån, och som då ej vidare skadar oss.

Härmed står dörren öppen för en moralisk slapphet av betänkligaste art. Man har emot detta framhållit den anselmska försoningsläran, såsom givande ”uttryck åt samvetets visshet därom att en begången synd icke utplånar sig själv, utan i stället förbliver först och främst såsom en skuld inför Gud”. [Billing: Waldenström contra Svenska kyrkan, Lund 1877, pag. 9. LHÅ] Vi misstar oss säkert icke alltför mycket, om vi håller före att det verkligt religiösa intresse som döljer sig bakom läran om Guds vrede just är intresset att framhålla synden såsom strid emot den gudomliga världsplanen eller Guds skapareavsikter med människan.

Men må nu erinra sig vad vi ovan framställt rörande Boströms teodicé (se avsnittet om Den praktiska filosofin i allmänhet). Synden ingår enligt denna visst ej i Guds världsplan, utan härrör uteslutande från ett människans missbruk av sin fria vilja, ett hennes fall från sin ursprungliga bestämmelse, samt kan i följd därav verkligen sägas vara föremål för Guds misshag, blott detta icke fattas så som hade Gud i följd av synden fått någon lust att till vedergällning tillfoga syndaren något lidande. Men gör Gud syndaren intet ont, så gör den senare sig själv det så mycket värre; är icke Gud fruktansvärd, så är det den onda viljan så mycket mera. Den är detta just därför att vad Gud giver oss, det är alltigenom gott, och att bortstöta detta, det är följaktligen alltigenom ont. Det är bland annat just för att i den onda viljan själv kunna se fullmåttet av ondska som Boström förnekar att ett ytterligare ont kunde tillfogas människan av Gud. Frukta icke Gud, kan man från hans ståndpunkt säga, men frukta dig själv så mycket mer.

Ty fruktansvärd är i sanning synden såväl i sig själv som även genom sina följder, sina outeblivliga följder – lidandet, vilket är så mycket vissare som det blott är synden själv, sådan den för syndaren framstår i sina följder. Detta lidande är förfärligt till sin intensitet och sin varaktighet. Så länge synden sitter kvar i viljan, så länge varar det som ”en mask, som aldrig dör, en eld, som icke slocknar”. Och såtillvida som Gud är grunden till den konstanta skillnad emellan gott och ont, varav det ifrågavarande lidandet utgör den subjektiva sidan, såtillvida kan han också sägas vara grunden till själva lidandet – väl icke så att han ”hade någon lust att pina syndaren, men väl så att han har lust till den rättfärdighet enligt vilken man ej kan plocka fikon av törne”. Liksom det för jordens barn så välsignelsebringande solljuset, när det träffar ett sjukt öga, vållar smärta, så varder också den helige Gudens närvaro för syndaren till en förtärande eld. I den meningen kan man jämväl på Boströms ståndpunkt tala om en Guds vedergällande rättfärdighet.

Vi har sett att Boström opponerar sig emot läran om Guds vrede och överhuvud emot varje antagande att Gud vore grund till något ont eller något förblivande i det onda. Betraktar vi kyrkans lära i denna punkt, så får vi aldrig förbise att kyrkan lika bestämt som hon lär att synden medför Guds vrede, lika bestämt framhåller att Gud är försonad, och lika bestämt som hon lär detta, lär hon även att å människans sida tarvas omvändelse för att bli delaktig av denna försoning. Vidare lär kyrkan att försoningen ingalunda är något tillfälligt, något som också kunnat utebliva, så att man kan tänka Gud sådan han är och likväl tänka honom såsom icke försonad. Fasthellre lär kyrkan att det var Guds förbarmande kärlek mot syndare, följaktligen en för Gud mycket väsentlig egenskap, som bragte försoningen till stånd. Under sådana förhållanden kan vi ej finna annat än att läran om hans vrede, uppfattad i sitt innersta djup, blott är ett uttryck för den sanningen att hans kärlek är oändligt fordrande, och att det onda följaktligen är något som icke bör vara. [”Vid skildringen av den ovänskap, som där är mellan människan och Gud, och som betingar försoningen, kan lätt sådana uttryck användas vilka missförstås därhän, som ville de säga att Guds, den himmelske faderns, ställning till den syndiga människan djupast och innerst kännetecknas därav att han i vrede vill straffa henne. På detta sätt torde kunna förklaras hur det så ofta hörda påståendet framkommit, att kyrkoläran skildrar Gud såsom en hämnd- och blodlysten tyrann, då den däremot alltid bekänt att den himmelske fadern sinnelag mot den fallna världen är den oföränderliga kärlekens, och att Gud vredgas på den syndiga människan, icke därför att han icke längre älskar henne, utan just emedan han älskar henne med en oändlig energi. Denna kärlekens energi gör det omöjligt för Gud att med likgiltighet åse att den älskade fördärvas; den gör att lika stark som kärleken är, lika stark är vreden mot den som fördärvar den älskade, det vill säga mot den syndiga viljan, mot syndaren såsom syndare.” Billing, se anf. St. pag. 14. Detta uttalande från strängt ortodox ståndpunkt har sin betydelse därför att det visar hur den moderna teologin börjar allt mer fortgå till en både djupare och Gud mer värdig uppfattning av läran om hans vrede. LHÅ]

Vad innebär då på Boströms ståndpunkt försoningen och syndaförlåtelsens nåd? Lätt torde inses att den ej innebär att Guds förhållande till människan i den meningen förändras, att han upphör att hata henne och i stället begynner att älska henne. En sådan betydelse får ej tilläggas vare sig den subjektiva eller den objektiva försoningen. Mot varje lära, som skulle innebära något sådant, opponerar sig Boström. Så finner vi honom också ha fullständigt förkastat de sidor i den anselmska läran om satisfactio Christi vicaria (Kristi tillfyllestgörelse av Guds lag i människans ställe) vilka förutsätter en dylik åsikt. Nåden är, anmärker Boström, ingalunda en befrielse från något straff, som Gud för syndens skull tillämnat människan, utan en människans befrielse från synden själv, ett den onda viljans upphävande. Straffet är, framhåller han, en rättelse till religiöst liv, följaktligen en den största välgärning emot den som straffas, och att t. ex. bedja om detsammas efterskänkande, detta är i själva verket en hädelse. Ense med den lutherska dogmatiken ifråga om förhållandet emellan friheten och nåden träder följaktligen Boström i opposition emot denna dogmatik, då fråga uppstår om nådens väsende.

Men gives det då enligt Boström ingen objektiv försoning? Jo förvisso, såvitt själva möjligheten av den mänskliga viljans förändring förutsätter vissa, av denna vilja själv oberoende villkor. Detta är uppenbart fallet såvitt som viljans förändring förutsätter att den har motiv till en sådan. Tyngdpunkten av Boströms lära i detta avseende ligger däri att en värld finns dit synden ej kan intränga, och att denna värld just är den sanna verkligheten. I denna värld är människan av evighet medborgare, och då ingen hennes ondska kan rubba den världens eviga harmoni, så har vi häri den fasta, av allt människans syndaelände oberoende ankargrund, vid vilken även den största syndare kan fästa sitt hopp – något varvid, som bekant, särskilt den lutherska kyrkan fäster så mycken vikt. [Billing, Lutherska kyrkans bekännelse, sid. 418 m. fl. st. LHÅ] Och människan vet att hon såsom medborgare i denna värld av evighet är försonad, och att hon blott har att tillägna sig den försoning som redan är full verklighet.

Just genom fasthållandet av denna objektiva bakgrund för människans subjektiva försoning intager Boströms försoningslära, vad man än i övrigt må tänka om den, en ej så litet fördelaktigare ställning än deras, som, ur stånd att i försoningen se ett en gång för alla fullbordat faktum, blott betraktar den som något som människan har att, låt vara med Guds hjälp, åstadkomma, ja till och med än deras, som betraktar den som ett verk som Gud genom människan skall utföra. Ingen av dem kan säga till syndaren att han är försonad. ”I den mån det ängsliga samvetets behov av visshet är skriande”, och i den mån människan själv känner sin uselhet och sin svaghet, i samma mån är hon viss att hon ej av egna krafter, även om dessa understöddes av Guds hjälp, kan åstadkomma sin försoning med Gud, om den icke redan är vunnen, ja att hon ej ens är duglig till ett redskap i Guds hand att åstadkomma denna försoning.

Från denna världen var nu Jesus ett budskap såsom ingen före honom varit eller efter honom kan bliva – och därför är han också på jorden vår högste försonare. Han är ett sådant budskap genom sitt liv och sin lära. Att hans tillfyllestgörelse i någon mening kan sägas vara vicaria, inses härav utan svårighet, såtillvida nämligen som denna hans tillfyllestgörelse har betydelse för hela människosläktet. Om än i viss mening detsamma kan sägas om varje människa vars förnuftiga liv och lära varit av betydelse för medmänniskor såsom en makt som solliciterar dem till det goda, så intager dock Kristus härvid en i så eminent mening dominerande ställning, att varje religiös människa måste medvetet eller omedvetet stå i ett organiskt livsförhållande till honom och hans verk på jorden.

Vari består då Kristi försoningsverk? Det består däri att han är mänsklighetens högste religionsstiftare. För Boströms idealistiska uppfattning innebär detta ingenting ringa eller obetydligt. Det innebär att i honom och genom honom, icke blott i hans lära, utan i hans liv, genom hela hans personlighet det i sanning religiösa livet kommit till aktualitet i historien och sedan i följd av det organiska sambandet inom mänskligheten kan sprida sig till varje lem av denna organism. Hans liv och hans lära är just detta religiösa liv i sin sanning betraktat. Men om det är en sanning att en människas liv ur högsta synpunkt betraktat är hennes goda gärningar och sanna tankar, så följer därav att det sant religiösa livet i mänskligheten är Kristi egen personlighet, såvitt han tänkes som det högsta organet för Guds liv i mänskligheten.

Premiata Forneria Marconi: Impressioni di settembre

From their album Storia di un minuto (1972).

Ljungberg om Mellanöstern

Jag har försummat att uppmärksamma Carl Johan Ljungbergs senaste blogginlägg här. Det är viktigt att alla följer honom. Han intar en särställning bland svenska kulturkonservativa debattörer genom sin långa erfarenhet, sin vida beläsenhet, sitt rika och intressanta kontaktnät, sin internationella utblick och sina djupa, nyanserade, ofta filosofiskt artikulerade insikter.

Två artiklar behandlar Mellanöstern. Den första, från maj, tar upp Iran i samband med det amerikanska avtalet: Iran – diplomati når längre än konfrontation. Den andra, helt ny, men i linje med hans mycket snabba introduktion – först i Sverige? – av Paul Colliers Exodus 2013 (Svensk invandringsdebatt inmålad i ett hörn), belyser Syrien- och flyktingproblematiken: De som vill att fler flyktingar skall komma kan riskera Syriens återuppbyggnad.

Jag vill också nämna att Ljungberg fortsätter medverka i Samtiden.

James Hibbert: Harris Museum, Preston

Hibbert

Photo: Thomas Nugent

Debattartikel i Svenska Dagbladet

SvD.se publicerade idag en debattartikel, ‘Vi fortsätter motståndet mot Nya Slussen’, av några av oss i SD Stockholms stads styrelse och kommunfullmäktigegrupp.

Den 28:e september fattar Stockholms kommunfullmäktige beslut om igångsättande av arbetet med Nya Slussen. Beslutet har förberetts av en enig kommunstyrelse efter att Högsta domstolen meddelat att den inte beviljar prövningstillstånd för den så kallade miljödomen.

Finansborgarrådet Karin Wanngård (S) går nu i spetsen för genomförandet av sin företrädare Sten Nordins (M) monsterprojekt. Kulturarvsskövlarpartierna har slutit sig i en samlad, blocköverskridande front, de små vacklande, kritiska rösterna i stadshusets åttaklöver tycks ha tystnat.

Men Nya Slussen förblir hopplöst feltänkt.   Läs mer

Paul Peel: Robert Andre Peel

Ställ stadshusets åttaklöver till svars för Nya Slussen

Finansborgarrådet Karin Wanngårds (S) svar på vårt (SDs) upprepade krav i stadshuset nyligen på folkomröstning med alternativen Nya Slussen och Plan B var en grotesk uppvisning av svamlig, motsägelsefull och slapp retorik, som åter obarmhärtigt avslöjade den beklämmande svagheten i kulturarvsskövlarpartiernas argumentation för denna nya betongextravagans.

Under sin tid som oppositionsborgarråd ledde Wanngård motståndet mot Nya Slussen. “Det har”, skrev hon 2011 i SvD under rubriken ‘Slussen värd ett bättre öde’, “kommit in fler synpunkter på detaljplanen för Slussen än på någon annan detaljplan i vår stad. Det är ett ärende som är stort och som berör. För oss socialdemokrater förpliktigar det faktumet. Som politiker i Stockholm kan vi inte strunta i att lyssna.”

“Även för den mest optimistiske matematikern”, fortsatte hon, “bör det stå klart att det kommer att så mer än 10 miljarder på skattebetalarnas slutnota. En del bedömare talar om 15 miljarder. Det är, hur vi än vrider och vänder på orden, ett gigantiskt stadsbyggnadsprojekt för gigantiska summor. Så vad får vi då för pengarna?”

Wanngård förklarade de välkända problemen. Nya Slussen löser i själva verket inte alls de växande trafikproblemen. Den bara leder trafiken “via den åttafiliga bilvägen ned i Gamla Stan, rakt in i Stockholms medeltida kulturarv”. När man satsar på ett projekt av denna dimension borde tvärtom “idén om att omringa Gamla Stan med tung biltrafik omprövas…Då borde vi fundera på hur vi vill ha Slussen och Gamla Stan om 50 år”.

“Vi socialdemokrater”, avslutade hon i överensstämmelse med SDs linje, “kommer att föreslå att stadens förvaltningar tar fram en plan för hur Slussen kan underhållas och vattenfrågan lösas på kort sikt. Under tiden kan andra förslag arbetas fram. Dessutom kan planeringen för tunnelbanan utvecklas och en utbyggnad till Nacka stå klar till år 2020-25. En sådan trafikutveckling skulle ge oss andra förutsättningar att tänka nytt kring Slussen, bortom 50-talets bilism och framåt mot en grönare och modernare stad. Det vill vi göra tillsammans med stockholmarna.”

Wanngård gav i denna fråga intryck av att vara en klarsynt och sympatisk politiker. Men hon visade sig vara av annan sort. Som finansborgarråd har hon ynk-svängt, och hon är nu själv den som genomdriver sin företrädare Sten Nordins (M) förstörelseprojekt.

Betongpartierna uppvisar därmed åter den samsyn som möjliggjorde den katastrofala rivningsvågen från 1950- till 70-talen. Liksom Nordin väljer Wanngård utan betänkligheter att skriva in sig i samma mörka kapitel av vår huvudstads historia som Hjalmar Mehr, Joakim Garpe, och en rad högerpolitiker under samma period.

Till att börja med avfärdade Wanngård i sitt svar alla “trevliga” alternativa förslag som ogenomförbara eftersom de inte höll sig inom några ekonomiska ramar, och eftersom det efter tjugo år var viktigt att “komma fram” i frågan.

För att förstå tomheten och tanklösheten hos den här typen av politiker är det bra att ibland titta på deras fullständiga, exakta formuleringar. Jag återger därför Wanngårds svar in extenso. Så här kommer tydligen kulturarvsskövlarnas slutord i Slussenfrågan se ut. De kan inte bättre.

“Ja”, började finansborgarrådet, “Slussen är verkligen en fråga som väcker engagemang hos en del, och det är en fråga som verkligen har stötts och blötts i den här salen och i den mediala debatten. Många har gjort sina röster hörda, och vi har verkligen från politiskt håll försökt sammanväga olika idéer och förslag och ståndpunkter. Det har ju också varit en väldigt stor arkitekturtävling kring hur kan man utforma Slussen och många utav de förslag som har kommit in är ju väldigt trevliga, alltså det finns ju när man inte har några ekonomiska, vad ska man säga, några ekonomiska ramar så är det ju väldigt trevligt när man ser förslag som exempelvis gräva ner tunnelbanan och binda ihop Gamla Stan och Slussen till en tunnelbaneperrong och det finns ju många idéer som har gått. Men till syvende och sist, när de här idéerna kokar ner, när politiken till slut ska fatta sitt beslut, så måste vi ändå se till vad handlar Slussen om? Slussen är en trafiklösning i Stockholm, det är en vattenreglering mellan sött och salt, mellan Mälaren och Saltsjön, och det är någonting där tusentals stockholmare passerar varje dag för att det är en sådan knytpunkt. Det är viktigt att komma fram i Slussenfrågan. Efter tjugo år av Slussendiskussion så är jag oerhört glad, stolt, lättad, tacksam att vi nu går till beslut.”

Allt detta var givetvis i samtliga avseenden totalt ovidkommande, eftersom vår fråga alltså gällde en folkomröstning med alternativen Nya Slussen (Plan A) och Plan B.

Margareta Haglunds replik var dräpande effektiv i sin lapidariska precision: ”Plan B kostar hälften så mycket, går dubbelt så fort, och är tio gånger så bra.”

I detta läge kände sig det sällsynt haltlösa finansborgarrådet inte förhindrat att utan att blinka svamla vidare med rakt motsatta argument:

”Ja alltså det finns nog inte så mycket och tillägga när det gäller Slussendiskussionen utan jag hoppas verkligen att du ser till utvecklingen av Stockholm och att det kommer ännu fler stora projekt i Stockholm framöver. Och är det någonting som i alla fall jag bär med mig som socialdemokrat det är ju att alltid jobba i framkant och jobba framåt för stadens utveckling och då handlar det om att våga bygga ny infrastruktur, våga bygga nya bostäder, våga ta steget till en bättre skola och en bättre välfärd, för Stockholm är en levande och dynamisk stad. Då kan vi inte vara kvar och älta gamla frågor utan tänk lite framåt.”

Till att börja med således: ekonomiska ramar! Detta två dagar före en enig kommunstyrelses förberedelse av det “reviderade genomförandebeslut” som nödvändiggjorts av att Nordins ständigt upprepade bluff om åtta miljarder avslöjats som sådan, och skattebetalarnas nota behövt justeras uppåt med över 50%. Staden ska faktureras på löpande räkning, och anbudshandlingarna är sekretessbelagda.

Och omedelbart därefter: våga satsa på utvecklingen av Stockholms utveckling genom ännu fler stora infrastrukturprojekt! Att våga satsa på nya stora projekt ligger ju helt i linje med det hon 2011 själv med rätta pekade på som den enda verkliga, långsiktiga lösningen för Slussen och Gamla Stan. Men den fråga som oundvikligen inställer sig, när budgetramarna plötsligt tillåter det, är: varför då inte den just nämnda nedgrävningen av tunnelbanan, eller exempelvis Österleden i tunnel? Detta vore det ju verkligen värt att satsa pengarna på. Varför kasta bort dem just på den uppenbara, enbart kulturarvsskövlande ickelösning som hon själv så tydligt avslöjade 2011?

Den väl genomtänkta Plan B är, som vi i SD bedömt det, den opinionsmässigt realistiska strategin för att stoppa Nya Slussen. Om det verkligen gäller att “komma fram i Slussenfrågan” går det alltså dubbelt så fort med den. Men förutom detta, och förutom att den tillfredsställer funktionalismvurmarna som ser ett stort kulturhistoriskt värde i nuvarande Slussen, är en av poängerna med Plan B att den fortfarande håller möjligheten öppen för bättre lösningar av det antydda större slaget i framtiden: nedgrävning av tunnelbanan och även Centralbron; terminal för Nacka- och Värmdöbussarna vid en ny tunnelbanestation på Nackalinjen på andra sidan Danviksbron, en motsvarighet till Gullmarsplan och Liljeholmen; och inte minst Österleden i tunnel.

Att i stället satsa vad som nu alltså beräknas till över 12 miljarder på Nya Slussen – och inte heller den reviderade budgeten kommer hålla – inte bara ytterligare förstör mycket av Stockholms unika skönhet och historiska karaktär. Den hindrar också dessa tidsenliga, och framtidsorienterade, lösningar. Nya Slussen är värdelös och föråldrad i jämförelse med dessa möjligheter. Det är den som inte är tillräckligt i framkant. Det är betong- och kulturarvsskövlarpartierna som inte tänker framåt. De ältar, och ska nu påtvinga stockholmarna, ett gammalt och från första början uppenbart feltänkt projekt. Men Wanngård drar sig inte för att försöka ge sken av att man “verkligen från politiskt håll försökt sammanväga olika idéer och förslag och ståndpunkter”!

Det reviderade genomförandebeslutet för Nya Slussen som kommunfullmäktige ska rösta om på måndag symboliserar i själva verket hela det gamla trötta politiska etablissemangets sorgliga tillstånd i Stockholm, från vänster till höger. Partiernas definitiva avskiljande och avskärmning från medborgarna. Den blinda, arroganta och dumdristiga vägran att lyssna på protesterna. Den hämningslösa beredvilligheten att köra över även mängder av olika slags experters invändningar och genomarbetade alternativ.

Och alla kritiska röster hos betongpartiernas sex medlöparpartier i stadshuset, inklusive MP och F!, har tystnat. Som i så mycket annat finns det numera bara ett verkligt alternativ, en verklig opposition: SD. Kulturarvspartiet. Det verkliga framtidspartiet. Stadshusets åttaklöver måste ställas till svars för vad den kommer göra på måndag. Tiden fram till nästa val är kort jämfört med byggtiden för Nordins och Wanngårds betongmonster.

Augusto Plou: Hotel Metropole, Buenos Aires

Plou (2)

Den Boströmska världsåskådningen: Religionsfilosofi, 1

Av Lawrence Heap Åberg

JOBs inledning     Inledning     Filosofins begrepp     Fenomenologi, 1

Fenomenologi, 2     Läran om människan, 1     Läran om människan, 2

Om Gud och själens odödlighet, 1     Om Gud och själens odödlighet, 2

Om Gud och själens odödlighet, 3     Om Gud och själens odödlighet, 4

Den praktiska filosofin i allmänhet, 1     Den praktiska filosofin i allmänhet, 2

Den praktiska filosofin i allmänhet, 3     Den praktiska filosofin i allmänhet, 4

Etik, 1     Etik, 2     Samhällslära, 1     Samhällslära, 2     Samhällslära, 3

Boströms religionsfilosofi tilldrog sig som bekant en tid en mycket allmän uppmärksamhet till följd av en av honom kort före hans död utgiven liten skrift, kallad Anmärkningar om helvetesläran, våra präster och teologer allvarligen att förehålla. Såväl i denna skrift som också i övrigt intog Boström en bestämd polemisk hållning mot flera punkter av den ortodoxa lutherska dogmatiken. I vad mån denna polemik kan anses riktad mot vissa nyare, ehuru till sin anda lutherska teologiska riktningar eller t. o. m. mot kristendomen i det hela, är en fråga till vars besvarande vi genom den följande framställningen skall söka lämna några bidrag.

Själv ansåg sig Boström stå på kristlig ståndpunkt, ehuru i strid mot den lutherska kyrkans lära. Att han i sin religionsfilosofi upptagit mycket av kristendomens innehåll är naturligtvis obestridligt. Att han fullständigt upptagit det, har han aldrig själv påstått. Hans religionsfilosofi är en vetenskaplig teori, en religionsform såsom kristendomen är ett liv, och livet är som vi sett innehållsrikare än den vetenskapliga teorin. Även den uppfattning av livet som vi finner i det allmänna religiösa medvetandet eller i den positiva religionsläran står livet närmare och kan följaktligen upptaga mer av dess innehåll än vetenskapen, enkannerligen filosofin. Det har ej heller någonsin varit Boströms mening att göra denna religionslära överflödig.

Först några ord om Boströms uppfattning av religionens begrepp. Religionen är enligt honom ingenting annat än Gud själv, tänkt såsom bestämmande människans vilja, när detta ord tages i vidsträckt bemärkelse. Religionen är sålunda företrädesvis en viljans sak. I denna punkt opponerar sig Boström mot Kant och hans efterföljare i Tyskland. Religionen är för Kant icke en viljebestämdhet, utan en övertygelse eller en tro (vilket ord då ej får tagas i den specifika betydelse det har i den lutherska dogmatiken) på sanningen av vissa fakta som den sedliga människan behöver för att med hopp och förtröstan fortgå på dygdens väg och underkasta sig de försakelser detta av henne kräver. Sedligheten är en viljebestämdhet, men i den, som sådan, ingår ej religionen som ett moment (se avsnittet om Boströms Etik). För Hegel identifierades religionen med den religiösa föreställningen och fick sålunda även här åtminstone företrädesvis en teoretisk betydelse. För Schleiermacher åter blev den väsentligen en känsla av absolut beroende, en lära om vilken samma anmärkning gäller.

Här kan icke vara stället att söka utforska vad som hindrat dessa tänkare at fortgå till en verkligen praktisk religionslära. Det må vara nog att anmärka att Boström tagit detta steg. Det absoluta beroende, om vilket Schleiermacher talar, innebär enligt Boström intet hinder för att människan kan ställa sig i ett antingen harmoniskt eller stridigt förhållande till den makt av vilken hon är beroende, om man bara framhåller att det förra är för henne et gott, det senare ett ont. Efter vår föregående framställning av Boströms lära om viljan i allmänhet och friheten i synnerhet, och särskilt om nödvändigheten av givna motiv vid varje val, torde utan svårighet inses att det anförda långt ifrån att hindra tvärtom innebär och förutsätter att religionen även har sin teoretiska sida. Den religiösa människan förnimmer vad hon som religiös människa vill, och detta i känslans form, likaväl som hon kan göra det till föremål för bestämdare utredning t. o. m. för vetenskaplig forskning. Tillvaron av religiös känsla och erfarenhet nekas av Boström lika litet som möjligheten av vetenskap om religionen. Om denna vetenskap gäller naturligtvis liksom om varje annan att den förutsätter att dess föremål är givet i erfarenheten.

Härav följer den ställning religionsfilosofin intar till etiken och metafysiken. Med den senare vetenskapen har den gemensamt att handla om det högsta väsendet eller den högsta och fullkomliga personligheten, vilken är alltings upphov. Men detta väsende betraktas i den teoretiska filosofin utan allt avseende på människans viljeliv. Vad man här får veta är att människan och hela världen har sin yttersta grund i en absolut personlighet och ytterst styres efter personliga lagar. Men i religionsläran framhålles att vårt förhållande till detta personliga väsen även är eller åtminstone bör vara vår viljas angelägenhet, att vår vilja kan stå i både rätt och orätt förhållande till detsamma, och att en uppfordran är ställd till oss att sätta den i ett rätt, såvitt det skall vara oss kärt att vinna det högsta goda och undfly det värsta av allt ont.

Etiken åter handlar visserligen om vår viljas rätta motiv, om det som bör vara. Men detta betraktas här som ett uttryck för vårt eget sanna väsende, under det att det i religionsfilosofin återförs till det absoluta väsendet självt. Sammanhanget mellan båda ligger däri, att eftersom vårt sanna väsen är ett moment i Guds eget liv, så fordrar Gud också av oss ingenting som ej är i full samstämmighet med vårt eget väsendes krav.

Vidkommande religionens historiskt givna former, så anmärker Boström att religionen långt ifrån att i exklusiv mening vara varje människas ensak – ty att hon även bör vara varje mänsklig individs personliga angelägenhet, vad man kallar hans ”hjärteangelägenhet”, framgår såväl av det anförda, som också av hela andan i Boströms världsåskådning – tvärtom även är en samhällsangelägenhet och en angelägenhet för hela människosläktet. Till följd härav har den även betraktad ur denna synpunkt sin historia, vilken är en sida i hela mänsklighetens kulturhistoria. Religionen måste framträda i vissa historiskt givna former. Då en sådan av något mänskligt samhälle upptages såsom den form av religion detta samhälle betraktar som den högsta, och som den som på det religiösa området motsvarar den form av sedlighet och rätt som samhället för närvarande strävar att förverkliga, [Båda delarna betecknar ungefär detsamma. Ett samhälle kan ej erkänna sin sedliga eller rättsliga ståndpunkt oförenlig med den av samhället som den högsta erkända form av religion som hittills framträtt, enär det då skulle erkänna sig vila på irreligiös grund. LHÅ] blir den en positiv religionslära och förhåller sig till den rätta religionen ungefär så som den empiriska juridiska lagen förhåller sig till den rationella. För samhället får den betydelse ej av trosnormer för dess andligen myndiga medlemmar, utan av läronormer för dem som undervisar de omyndiga.

Det torde av det anförda vara givet att Boström var vetenskapligt berättigad att till den positiva religionsläran intaga en friare ställning än den som i likhet med Hegel mer eller mindre avgjort identifierar religionens historiska framträdande med religionen själv, och vars religionsfilosofi följaktligen till sitt väsentliga innehåll blir en filosofisk bearbetning av religionshistorien. För den senare blir uppgiften att begripa det givna som det omedelbara uttrycket av religiös sanning. För Boström blir den även att kritisera detta från synpunkten av sitt eget till vetenskaplig klarhet bragta, låt vara genom resultaten av föregående släktens erfarenhet mognade religiösa medvetande.

Men, frågar man, kan då ingen historiskt förefintlig religionsform vara ett uttryck för full religiös sanning? Jo, förvisso, den kan detta såtillvida som den utgör den högsta ståndpunkt vartill människan i religiöst avseende kan komma. Den mänskliga utvecklingen kan nämligen ej tänkas fortgå i det gränslösa, utan har sitt mått och sin gräns, då den kommit fram till det absoluta självt, så långt nämligen som detta kan av människan i detta livet och på det ifrågavarande området fattas och tillägnas.

Uttrycket för denna ståndpunkt i religiöst avseende finner Boström i Jesu Kristi lära. Vad Jesus lärde var personlighetens religion, och längre än till denna kan ingen mänsklig utveckling syfta. Den följande religionsutvecklingen är följaktligen blott en mänsklighetens fortgång till en allt klarare uppfattning och ett allt fullständigare tillägnande av Jesu lära.

Föredrag för SD Danderyd

Bengtsson SD Danderyd

Igår kväll talade jag om socialkonservatism och nationalism för trevliga SD Danderyd på Djursholms slott.

Foto: Per Sefastsson

Ralph Nader on How to Dismantle the Corporate State

May 2014

Ralph Nader: Unstoppable

The Emerging Left-Right Alliance to Dismantle the Corporate State

Nation Books, 2014

Summary:

NaderRalph Nader has fought for over fifty years on behalf of American citizens against the reckless influence of corporations and their government patrons on our society. Now he ramps up the fight and makes a persuasive case that Americans are not powerless. In Unstoppable, he explores the emerging political alignment of the Left and the Right against converging corporate-government tyranny.

Large segments from the progressive, conservative, and libertarian political camps find themselves aligned in opposition to the destruction of civil liberties, the economically draining corporate welfare state, the relentless perpetuation of America’s wars, sovereignty-shredding trade agreements, and the unpunished crimes of Wall Street against Main Street. Nader shows how Left-Right coalitions can prevail over the corporate state and crony capitalism.

He draws on his extensive experience working with grassroots organizations in Washington and reveals the many surprising victories by united progressive and conservative forces. As a participator in, and keen observer of, these budding alliances, he breaks new ground in showing how such coalitions can overcome specific obstacles that divide them, and how they can expand their power on Capitol Hill, in the courts, and in the decisive arena of public opinion.

Americans can reclaim their right to consume safe foods and drugs, live in healthy environments, receive fair rewards for their work, resist empire, regain control of taxpayer assets, strengthen investor rights, and make bureaucrats more efficient and accountable. Nader argues it is in the interest of citizens of different political labels to join in the struggle against the corporate state that will, if left unchecked, ruin the Republic, override our constitution, and shred the basic rights of the American people.

Reviews:

“In Unstoppable, Ralph Nader argues that there are in fact surprising areas of convergence between the left and the right… These are profound observations…Mr. Nader rails so effectively.”  David Asman, Wall Street Journal

“Activist Nader sketches out places of ‘convergence’ where liberals and conservatives can start working together for the public good…[he] lists reforms with which many lawmakers would agree, including breaking up too-big-to-fail banks, protecting children from commercialism and ending corporate personhood.”  Kirkus Reviews

“One of Ralph Nader’s finest efforts. A bold and lucid handbook for the future.”  Patti Smith

“Conservatives and liberals both look askance at the Leviathan state and realize that promises of ‘doing good’ often obscure the reality of ‘doing well’ at taxpayer expense. Those looking for opportunities for bi-partisan cooperation should look at the nexus of statism and cronyism. Unstoppable shows that opposing such corruption can bring activists of the right and left together to fight side by side.”  Grover Norquist

“Ralph Nader’s timely book once again makes him prescient in his insights about American politics. His against-the-grain prediction of a Left-Right alliance is not just a hope, but it is grounded in emerging evidence.”  Cornel West

“Nader at his best – original, indignant, idealistic, and on the lookout for new political alliances and possibilities. A tonic for the cynicism that’s poisoning the groundwater of our democracy.”  Robert B. Reich, Chancellor’s Professor of Public Policy, University of California at Berkeley

“No American in recent decades has done more than Ralph Nader to construct a workable alliance between the principled Right and the sincere Left to salvage our country and our national prosperity, and Unstoppable outlines his vital mission.”  Ron Unz, former publisher of The American Conservative

Unstoppable is even-handed, erudite, practical and necessary. Nader harnesses his lifelong crusade for the public interest over the corporatist agenda into a treatise that is optimistic and patriotic. He demonstrably shows that effective Left-Right alliances aren’t pipe dreams, but historic realities in need of strategic cultivation, for the sake of our future.”  Nomi Prins, author of All the Presidents’ Bankers

“I read Ralph Nader for the same reasons that I read Tom Paine. He knows what he thinks, says what he means, and his courage is a lesson for us all.”  Lewis Lapham

“Thomas Jefferson fretted that, with the passing of the founding generation, the truer patriotism that he knew as the ‘Spirit of ’76’ would be lost. He need not have worried. Ralph Nader has recaptured the founding faith with an inspired call for a left-right coalition of conscience on behalf of democracy, liberty, fairness and peace.”  John Nichols, Washington correspondent for The Nation and co-author of Dollarocracy

“For more than 50 years, Nader has backed the rights of citizens against the growing influence of corporations and government leaders tied closely to those businesses…The new book offers readers broad philosophical views, as well as many detailed suggestions, about how to promote and advance a growing political alliance between the left and the right that challenges the growing alliance between Big Business and Big Government.”  The Charleston Gazette

“Mr. Nader has set out on a formidable mission here – nothing less than bringing corporations and government back under effective control of their constituents, and doing so with trans-political and ideological alliances. In effect, he proposes to transform entrenched contemporary politics.”  The Washington Times

About Ralph Nader:

Ralph Nader is an author, a lecturer, an attorney, and an American political activist in areas of consumer and worker protection, humanitarianism, environmentalism, and democratic government. He is the best-selling author of many books, including Unsafe at Any Speed, a critique of the safety record of American automobile manufacturers. Nader is a four-time candidate for president of the United States, having run as the Green Party nominee in 1996 and 2000 and as an independent candidate in 2004 and 2008.

Åkessons sommartal

29/8

Gabriele Krone-Schmalz: Russland verstehen

Der Kampf um die Ukraine und die Arroganz des Westens

C. H. Beck, 2015

Krone-SchmalzAntirussische Vorbehalte haben in Deutschland eine lange Tradition und sind in zwei Weltkriegen verfestigt worden. Auch in der Ukraine-Krise lässt sich ihre Wirksamkeit beobachten. Tatsächlich ist aber nicht nur das Verhältnis zwischen Russland, dem Westen und der Ukraine vielschichtiger als es der Medien-Mainstream suggeriert, sondern auch die russische Geschichte seit dem Ende des Kalten Krieges. Es liegt im ureigenen Interesse der EU, Russland als Partner zu haben. Wer diese Chance vertut, riskiert, dass Europa im Machtkampf künftiger Großmächte zerrieben wird.

Wie ist es um die politische Kultur eines Landes bestellt, in dem ein Begriff wie “Russlandversteher” zur Stigmatisierung und Ausgrenzung dient? Muss man nicht erst etwas verstehen, bevor man es beurteilen kann? Gabriele Krone-Schmalz zeigt in diesem Buch, wie einseitig das in den Medien vorherrschende Russlandbild ist und welche Chancen der Westen durch seine Arroganz verspielt hat.

“Es lohnt sich, Gabriele Krone-Schmalz‘ Worten Gehör zu schenken. Sie betreibt einen integren Journalismus, ohne den Transparenz (Glasnost) und Demokratie nicht existieren können.”  Michail Gorbatschow

“Verstehen heißt versuchen, die Welt aus der Perspektive des Anderen zu sehen. Gabriele Krone-Schmalz ist eine Aufklärerin, die weiß wovon sie redet. Wir müssen ihr dafür dankbar sein.”  Jörg Baberowski

Pressestimmen:

Russland verstehen könnte den Frieden retten.”  Michael Girkens, Stadtanzeiger Hamm

“Krone-Schmalz‘ Verdienst ist es, sich auf die verlässlichen Fakten zu stützen. Sie nimmt dem Leser die westlich gefärbte Brille ab.”  Jens Dierolf u. Julia Neupert, Heilbronner Stimme

“Ein so informatives wie meinungsstarkes Buch.”  Katharina Granzin, TAZ

“Eine Orientierungshilfe für all jene, die das gegenwärtig in den Medien vorherrschende feindliche Russlandbild ablehnen.“
Neues Deutschland

“Ein bemerkenswert verantwortungsvolles Buch einer kenntnisreichen und erfahrenen Journalistin.“  Roland R. Ropers, Epoch Times 

“Wer bereit ist, Russland nicht bloß als Bären zu betrachten, der von seinem Meiser am Nasenring durch die internationale Manege geführt wird, kann aus ihrem Buch eine Menge lernen.“  Franziska Augstein, Süddeutsche Zeitung

Über die Autorin:

Gabriele Krone-Schmalz ist Professorin für TV und Journalistik an der Hochschule Iserlohn. Sie war von 1987 – 1991 Russland-Korrespondentin der ARD und moderierte anschließend bis 1997 den ARD-Kulturweltspiegel. Sie ist Mitglied im Petersburger Dialog und als eine der führenden Russland-Experten Deutschlands regelmäßig im Fernsehen zu sehen. Weitere Autoreninformationen finden Sie auf dieser Website.

Königsallee, Düsseldorf

Königsallée Düsseldorf

Boston Paper

This is the abstract of my paper, ‘Further Considerations on Personalism and Idealism’, at the 13th International Conference on Persons in Boston earlier this month:

Sitting down for questions and discussion after reading the paper (Photo: Jane Ferreira)

Sitting down for questions and discussion after reading the paper (Photo: Jane Ferreira)

Boston personalism was originally, and has to some extent remained, an idealistic philosophy. Borden Parker Bowne’s work represents, as does that of his British contemporary, Andrew Seth Pringle-Pattison, not least a further, independent development of central themes in German Spätidealismus in the 19th century. In this respect it differs considerably from the – often converging – main forms of European personalism, which are related to distinctly non-idealist currents such as phenomenology, existentialism, and neo-Thomism. In this paper I reexamine some aspects of the question of the relationship between personalism and idealism in the light of recent idealism scholarship and of a partial assessment of what can be considered to be of lasting value and relevance in idealism. Taking into account the European background of idealistic personalism, it is necessary to raise anew the fundamental issue of the definition of idealism, and to distinguish between some of its main versions, including a brief recapitulation of its transformations in the 20th century. My conclusion is that, whether or not personalism, as Bowne argued, is intrinsically and necessarily idealistic, the insights and resources of idealism remain not just valid but important and badly needed precisely for personalism.

13th International Conference on Persons

Victoria de los Ángeles: V’adoro, pupille

1950

Phillip Ferreira

Min gamle filosofiske vän och interlokutör, absolute idealisten Phillip Ferreira, i ännu en gemensam session med mig på 13:e ICP i Boston i förra veckan.

Ferreira

13th International Conference on Persons

Engelska språket i T-banekampanjen

SD Stockholms stads kampanj, i samarbete med partiets kommunikationsavdelning, i Östermalmstorgs tunnelbanestation mot tiggeriet kan sägas ha blivit en världsnyhet, sannolikt den mest framgångsrika svenska politiska kampanjen av detta slag någonsin.

Och den blev det med de gamla radikalliberala medias och den gamla nihilistiska, ständigt alltmer förvirrade, bisarrt storkapitaltjänande, och numera tydligen även socialdemokratiska våldsvänsterns hjälp.

Men kritik har från olika håll riktats och fortsätter riktas mot kampanjen för bristfällig engelska – till den grad att jag för egen del känner att ett svar, utöver det som redan givits av kommunikationsavdelningen, är på sin plats.

Det första som måste sägas är att vi, SD, ju är folket – vi har, säger Mattias Karlsson, en folklig framtoning. Vi kan därmed självklart inte alltid förväntas använda korrekt engelska.

Några har spekulerat att det stavfel som smög sig in (men snabbt rättades med en ny affisch) skulle ha varit avsiktligt, skulle ha syftat till att förmedla det rätta, folkliga intrycket – på samma sätt som jag själv spekulerade att Jimmie Åkessons boktitel Satis polito, med en tolkning, skulle kunna vara en sofistikerad, medvetet felaktig användning av latin.

Det är en intressant möjlighet, men kommunikationsavdelningen har inte nämnt något sådant i de diskussioner som förts med Stockholmsstyrelsen, och dess chef Joakim Wallerstein förklarade i media att det var ett misstag. Jag vill dock påstå att ett så grovt fel, i synnerhet från de unga, begåvade, ganska välutbildade, politiskt engagerade personer som det här är fråga om, måste ha berott på slarv och inte okunnighet.

Utöver detta fanns, vill jag också påstå, bara en folklig språklig svaghet: formuleringen “Welcome back to a better Sweden in 2018!” 

Jag betvivlar att särskilt många av de svenskar som nu p.g.a. SD-fientlighet och/eller snobbism stämmer in i kritiken var medvetna om denna svaghet innan den påpekades av en brittisk tidning. Men jag håller med om att detta språkbruk är problematiskt, och jag menar att det är det även på svenska. Den grammatiska formen av “välkommen” är ju densamma på engelska och svenska (och för den delen franska, italienska, spanska och tyska), och den gör den svenska användningen i en mening av detta slag exceptionell och märklig. Den futurala betydelsen uttrycks inte av den enkla participformen.

Men denna användning är obestridligen mycket vanlig i svenskan, och jag tycker Wallerstein förklarade det bra när han sa att formuleringen här var avsiktlig. Kampanjen vände sig ju naturligtvis i verkligheten till svenskar, och s.a.s. endast skenbart, som ett uppmärksamhetsskapande grepp, till utländska och engelsktalande turister. Det vore svårt att på ett för de flesta svenskar naturligt sätt förmedla det avsedda budskapet på det begränsade tillgängliga utrymmet utan svengelskan. Dessutom har den alltså den ytterligare fördelen att ge det önskade folkliga intrycket – om än bara för den ytterst lilla minoritet som kan tänkas förstå det ovanliga i det svenska språkbruket.

I övrigt ser jag inga vare sig avsiktliga eller oavsiktliga brister. Språket diskuterades med viss utförlighet och i avsevärd detalj i Stockholmsstyrelsen, som bidrog med några ändringar i kommunikationsavdelningens redan från början bra utkast. Naturligtvis vinnlade sig alla inblandade om en formell och stilistisk anpassning till en nivå lämplig för denna typ av kampanj. Denna anpassning var helt naturlig och nödvändig, och innebar eller medförde inte några språkliga svagheter.

(När det gäller den direkt omoraliska kritiken mot kampanjens innehållsliga budskap, byggd på uppenbara förvrängningar och falska projektioner, hänvisar jag till vårt svar på SD Stockholms stads hemsida.)

Boylston Street, Boston

Boylston Street Boston

13th ICP: Final Schedule

MONDAY, August 3

OPENING KEYNOTE ADDRESSES,  7:00 PM (CAS B12)

Knowledge and the Person

Wecome and Conference Information:

Randall Auxier, Southern Illinois University Carbondale (USA)

Chair and Introductions:

James Beauregard, Rivier University (Nashua, NH, USA)

“Apprehending the Person: Two Approaches”

Grzgorz Hołub, Pontifical University of John Paul II (Krakow, Poland)

“The Comprehensive Experience (Experiencia Integral): A New Proposal on the Beginning of Knowledge

Juan Manuel Burgos, Universidad CEU San Pablo (Madrid, Spain)

TUESDAY, August 4

SESSION 1, 9:00-10:30

1A (Room B23): The Concept of the Person

Chair, Richard C. Prust, St. Andrews Presbyterian College

“Love, Identification and Equality: Rational Problems in Harry Frankfurt’s Concept of Person”

Jorge Martin Montoya, University of Navarra (Pamplona, Spain)

“Persons, Animals, and Clinical Normality”

William Jaworski, Fordham University (New York, NY, USA)

Commentator: Eleanor Wittrup, University of the Pacific (Stockton, CA, USA)

1B (Room B24): Person, Mind, Brain

Chair, Grzgorz Hołub, Pontifical University of John Paul II

“Neuroethics and Impersonalism: Value Revelation in Subjective Disclosure”

Denis Larrivee, International Association of Catholic Bioethicists (Ottawa, ON, Canada)

“Why Cognitivist Accounts of Personhood Fall Short”

Nils-Frederic Wagner, University of Ottawa (ON, Canada)

Commentator: Ralph Ellis, Clark Atlanta University (Atlanta, GA, USA)

1C (Room STH325): Moral Personhood

Chair, Randall Auxier, Southern Illinois University Carbondale

“Moral Personhood”

Sari Kisilevsky, City University of New York, Queens College (USA)

“The Linguistic Bounds of Personhood”

Ray E. Jennings, Simon Fraser University (Vancouver, BC, Canada), David McIntyre, Simon Fraser University (Vancouver, BC, Canada)

Commentator: Genevieve Wallace, Sacramento State University (CA, USA)

SESSION 2, 10:40-12:10

2A (Room B23): Personal Identity

Chair, Richard C. Prust, St. Andrews Presbyterian College

“Agency, Personhood, and Personal Identity”

Benjamin Yelle, Mt. Holyoke College (South Hadley, MA, USA)

“Pratical Concerns and Numerical Identity”

Maxwell Suffis, Rice University (Houston, TX, USA)

Commentator: Ben Abelson, City University of New York, Graduate Center (USA)

2B (Room B24): Ontological Dignity and Virtuous Knowing

Chair, Randall Auxier, Southern Illinois University Carbondale

“Wang Yangming on Personal Awareness as World-Awareness”

Joshua Hall, Emory University (Atlanta, GA, USA)

“A Process Ontology of Dignity”

John W. August III, Southern Illinois University Carbondale (USA)

Commentator: Robert C. Neville, Boston University (USA)

2C (Room STH325): The Self and the “I”

Chair, James McLachlan, Western Carolina University

“Imagining the Self: Lacan and Levinas on the Formation of the ‘I’”

Christopher Lucibella, University of Memphis (TN, USA)

“The Socio-historical Ordeal of Personhood:  Remarks on Later Nietzsche and Freud”

Jeffrey M. Jackson, University of Houston, Dowtown (TX, USA)

Commentator: James McLachlan, Western Carolina University (Cullowhee, NC, USA)

PLENARY SESSION, 2:00-3:10 (CAS B12)

Chair: Richard C. Prust, St. Andrews Presbyterian College (Laurinberg, NC, USA)

“Teleology and Consciousness Theory”

Ralph D. Ellis, Clark Atlanta University (Atlanta, GA, USA)

3:10-3:40 Break

SESSION 3, 3:40-5:10

3A (Room B23): Psychological/Physical Continuity and Personhood

Chair, Jan Olof Bengtsson, Lund University

“Personal Identity in Alzheimer’s Disease: What Supports the Self When Memory Fails?”

Marie-Christine Nizzi, Harvard University (Cambridge, MA, USA)

Commentator: Michelle Maiese, Emmanuel College (Boston, MA, USA)

3B (Room B24): Higher Education, Race, and Societal Change

Chair, James Beauregard, Rivier University

“Dialectical Adherence to the Beloved Community: John G. Fee and the Founding of Berea College”

Eli Orner Kramer, Southern Illinois University Carbondale (USA)

“Pedagogical Personalism at Morehouse College from Benjamin E. Mays and Howard Thurman to Martin Luther King, Jr.”

Kipton Jensen, Morehouse College (Atlanta, GA, USA)

Commentator: Thomas O. Buford, Furman University (Greenville, SC, USA)

3C (Room STH325): Early 20th Century Personalism

Chair, Randall Auxier, Southern Illinois University Carbondale

“Phenomenological Resistance to Tyranny”

Jason M. Bell, Assumption College (Worcester, MA, USA)

“The Personalism of John MacMurray”

Fr. Bogumił Gacka, Cardinal Stefan Wyszyński University (Warsaw, Poland)

Commentator: John Hofbauer, Mount St. Mary’s College (Newburgh, NY, USA)

PLENARY SESSION, 5:30-7:15 (CAS B12)

Chair, Ralph D. Ellis, Clark Atlanta University (Atlanta, GA, USA)

“‘We Are Not Disposable’: People with Psycho-social Disorders and Social Justice”

Carol Moeller, Moravian College (Bethlehem, PA, USA)

“Dissociative Identity Disorder, Personhood, and Responsibility”

Michelle Maiese, Emmanuel College (Boston, MA, USA)

WEDNESDAY, August 5

SPECIAL SESSION, 9:00-11:30

4A (Room STH325): The Life and Work of Thomas O. Buford

Chair, Christopher Williams, University of Nevada

“Buford, Kohák, and a Renewed Understanding of the Personal Nature of Time”

John Scott Gray, Ferris State University (Big Rapids, MI, USA)

“Christianity and Intellectual Seriousness”

Mason Marshall, Pepperdine University (Malibu, CA, USA)

“Personalism and Global Bioethics”

James Beauregard, Rivier University (Nashua, NH, USA)

Commentator: Thomas O. Buford, Furman University (Greenville, SC, USA)

SPECIAL SESSIONS, 9:00-10:30

4B (Room B23): The Next Generation, Session Alpha

Chair, Fr. Bogumił Gacka, Cardinal Stefan Wyszyński University

Eudaimonia, Catholicism, Sex, and the Person”

Madison Forbes, Bridgewater State University (Bridgewater, MA, USA)

“The Consolation of Philosophers: Recovering Dignity and the Self After Sexual Assault ”

Mackenzie Lefoster, Belmont University (Nashville, TN, USA)

Commentator: Grzgorz Hołub, Pontifical University of John Paul II (Krakow, Poland)

4C (Room B24): The Next Generation, Session Beta

Chair, William Jaworski, Fordham University

“Freedoms Undone: Domination by Agents and Structures in Pettit’s Republicanism”

Mariela Libedinsky, University of Toronto, St. George-Woodsworth College (ON, Canada)

“The Emergence of Personhood and its Importance in the Experience of the Sublime”

Leslie Micheal Murray, Southern Illinois University Carbondale (USA)

Commentator: Sofia Inês Albornoz Stein, Universidade do Vale do Rio dos Sinos (São Leopoldo, Brazil)

SESSION 5, 10:40-11:30

5A (Room B23): Howard Thurman’s Personalism

Chair, Thurman Todd Willison, Union Theological Seminary

“Reading Thurman as a Philosophical Personalist”

Kipton Jensen, Morehouse College

Commentator: Myron M. Jackson, Grand Valley State University (Allendale, MI, USA)

5B (Room B24): Is the Universe the Work of a Person?

Chair, Jan Olof Bengtsson, Lund University

“Persons, Theology, and Cosmology”

Gilbert Fulmer, Texas State University (San Marcos, TX, USA)

Commentator: Wesley J. Wildman, Boston University (USA)

SESSION 6, 11:40-12:30

6A (Room B23): Person and Emotion

Chair and Commentator, Ralph D. Ellis, Clark Atlanta University

“Emotion Makes the Person”

Eleanor Wittrup, University of the Pacific (Stockton, CA, USA)

6B (Room B24): Climate Change

Chair, Wesley J. Wildman, Boston University

“Personalism and Climate Change”

Thurman Todd Willison, Union Theological Seminary (New York, NY, USA)

Commentator: John W. August, III, Southern Illinois University Carbondale (USA)

6C (Room STH325): Personalism and Monotheism

Chair, Randall Auxier, Southern Illinois University Carbondale

“Personal Identity with and without Monotheism”

Richard C. Prust, St. Andrews Presbyterian College (Laurinberg, NC, USA)

Commentator: Kipton Jensen, Morehouse College (Atlanta, GA, USA)

AFTERNOON FREE

Optional group trip to Concord, MA (home of Emerson, Thoreau, Hawthorne’s Old Manse, Walden Pond, etc., site of the Battle of Concord).

THURSDAY, August 6

SESSION 7, 9:00-10:30

7A (Room B23): Self, Person, and Process

Chair, Richard C. Prust, St. Andrews Presbyterian College

“On the Mistaken Lexical Liberty of Conflating ‘Self’ and ‘Person’ in Philosophy”

Megan Roehll, University at Buffalo (NY, USA)

“Self and Person: Distinctions in Bergson”

Robert G. Fiedler, Southern Illinois University Carbondale (USA)

Commentator: Gilbert Fulmer, Texas State University (San Marcos, TX, USA)

7B (Room B24): Descartes and Locke

Chair, Ralph Ellis, Clark Atlanta University

“Persons and Passions: The Late Cartesian Account”

Mark C.R. Smith, Queens University (Kingston, ON, Canada)

“Mixed Modes and the Non-Existence of Lockean Persons”

Sam N. Johnson, University of Arkansas (Fayetteville, AR, USA)

Commentator: Laura J. Mueller, Luther College (Decorah, IA, USA)

7C (Room STH325): Hegel and Personhood

Chair, Phillip Ferreira, Kutztown University

“A Limit to the Market: Hegel and Personhood”

Victoria I. Burke, University of Guelph (ON, Canada)

“Holy Robot: Early German Idealism on Persons”

Rolf Ahlers, The Sage Colleges (Albany, NY, USA)

Commentator: Jan Olof Bengtsson, Lund University, Sweden

SESSION 8, 10:40-12:10

8A (Room B23): The Concept of Person

Chair, Jorge Martin Montoya, University of Navarra

“Salvaging a Concept of a ‘Person’”

Ben Abelson, City University of New York Graduate Center (USA)

“Looking into Objects, Dispositions and the Lockean Person-Making Properties”

Mihretu Guta, Durham University (Durham, England)

Commentator: Benjamin Yelle, Mt. Holyoke College (South Hadley, MA, USA)

8Bi (10:40-11:30) (Room B24): Law and Culture

Chair, Lawrence Nelson, Santa Clara University

“Roma-Integration: The Existential Tension Between Public Policy and the Person”

Philippe-Edner Marius, Legislative Fellow, Sate of New York (Albany, NY, USA)

Commentator: Jonas Norgaard Mortensen, think tank Cura

8Bii (11.30-12.10) (Room B24):

Chair, James Beauregard, Rivier University

“On Buford on Trust”

Nathan Riley, Independent Scholar (St. John’s, FL, USA)

Commentator: Thomas O. Buford, Furman University

8C (Room STH325): Schelling and Boehme

Chair, Randall Auxier, Southern Illinois University Carbondale

“Personhood in the Board Room: A Schellingian Account of Corporate Agency”

Myron M. Jackson, Grand Valley State University (Allendale, MI, USA)

“The Person and the Demon: Personality and the Possibility of Demonic Evil in Jacob Boehme”

James McLachlan, Western Carolina University (Cullowhee, NC, USA)

Commentator: Rolf Ahlers, The Sage Colleges (Albany, NY, USA)

PLENARY SESSION, 2:00-3:30 (CAS B12)

Chair: James McLachlan, Western Carolina University (Cullowhee, NC, USA)

“Further Considerations on Personalism and Idealism”

Jan Olof Bengtsson, Lund University (Sweden)

“Who Are the Real Impersonalists?”

Phillip Ferreira, Kutztown University (PA, USA)

SESSION 9, 3:40-5:10

9A (Room B23): The Metaphysics of Person

Chair, Ralph Ellis, Clark Atlanta University

“Personal Identity and the gumnos kókkos

Thom Atkinson, University of Liverpool (England)

“Person and Incarnation”

Randall Johnson, Northern Illinois University (DeKalb, IL, USA)

Commentator: Matthew Donnelly, Southern Illinois University Carbondale (USA)

9B (Room B24): Law and Punishment

Chair, Joseph Harry, Slippery Rock University

“Returning to Redemption as a Theory for Justifying Punishment”

Brian J. Buckley, Santa Clara University (Santa Clara, CA, USA)

“An Ethical Perspective on Legal Personhood, Prenatal Humans, and Feticide Laws”

Lawrence Nelson, Santa Clara University (Santa Clara, CA, USA)

Commentator: Randall Auxier, Southern Illinois University Carbondale (USA)

9C (Room STH325): British Idealism

Chair, Jan Olof Bengtsson, Lund University

“No Free Lunch: Pringle-Pattison’s Ideas on Personhood, the Soul, and Personal Immortality”

Robert Devall, West Chester University (West Chester, PA, USA)

“Expression and Self-Knowledge”

Christopher Williams, University of Nevada (Reno, NV, USA)

Commentator: Phillip Ferreira, Kutztown University, PA, USA

CONFERENCE DINNER, 7:00 PM

Filippo’s Italian Ristorante, Boston’s North End 

FRIDAY, August 7

SESSION 10, 9:00-10:30

10A (Room B23): Intention and the Person

Chair, John W. August III, Southern Illinois University Carbondale

“The Indexing Ego”

Matthew Z. Donnelly, Southern Illinois University Carbondale (USA)

Commentator: Mihretu Guta, Durham University (England)

10B (Room B24): Kant

Chair, Randall Auxier, Southern Illinois University Carbondale

“Imagination, Unfettered: Breaking the Sensuous Chains in Kant’s Critical Philosophy”

Laura J. Mueller, Luther College (Decorah, IA, USA), Randall E. Auxier, Southern Illinois University Carbondale (USA)

“Freedom and Value in Kant’s Practical Philosophy: the Core of Personhood”

Adriano Naves de Brito, Universidade do Vale do Rio dos Sinos (São Leopoldo, Brazil), Sofia Inês Albornoz Stein, Universidade do Vale do Rio dos Sinos (São Leopoldo, Brazil)

Commentator: Eli Orner Kramer, Southern Illinois University Carbondale (USA)

10C (Room STH 325): The Sign of the Person

Chair, Robert C. Neville, Boston University

“Quotational Characters: Subjectivity, Journalists, and the Persons Portrayed in News Journalism”

Joseph Harry, Slippery Rock University (Slippery Rock, PA, USA)

“Peirce on Person: Peirce’s Theory of Determination and Personality”

Cheongho Lee, Southern Illinois University Carbondale (USA)

Commentator: Christopher Williams, University of Nevada (Reno, NV, USA)

CLOSING PLENARY SESSION, 10:40-12:10 (CAS B12)

Chair: Jan Olof Bengtsson, Lund University (Sweden)

The Future of Persons and Personalism?

Randall Auxier, Southern Illinois University Carbondale (USA)

Robert C. Neville, Boston University (MA, USA)

13th International Conference on Persons


Categories

Jan Olof Bengtsson D.Phil. (Oxon.)

Teaching Spirituality

Restoring the Arts & Humanities

Saving Europe

Recent Comments

Denis and Rita Larri… on Putin’s UN General Assem…
axelwkarlsson on Schloss Ludwigsburg
Non serviam! on Premiata Forneria Marconi: Imp…
Denis and Rita Larri… on James Hibbert: Harris Museum,…
PlebisPlebojis (@Men… on Ralph Nader on How to Dismantl…
Jan Olof Bengtsson on Ralph Nader on How to Dismantl…
PlebisPlebojis (@Men… on Ralph Nader on How to Dismantl…
Björn J on Ralph Nader on How to Dismantl…
Jan Olof Bengtsson on Åkessons sommartal
Jan Olof Bengtsson on Åkessons sommartal
Konservativ/partipol… on Åkessons sommartal
Konservativ/partipol… on Åkessons sommartal
Jan Olof Bengtsson on Åkessons sommartal
Konservativ/partipol… on Åkessons sommartal
Jan Olof Bengtsson on Åkessons sommartal

Archives

For a Truly European Union

All original writing © Jan Olof Bengtsson

Other Jan Olof Bengtsson Websites

History of Ideas

Philosophy

13th International Conference on Persons

12th International Conference on Persons

"A Self-realized being cannot help benefiting the world. His very existence is the highest good."
Ramana Maharshi