Tage Lindbom: Otidsenliga betraktelser

Norstedts, 1968

Baksida:

LindbomI sin 1962 utgivna bok Sancho Panzas väderkvarnar analyserade fil. dr Tage Lindbom nutidsmänniskans situation. Mot idéhistorisk bakgrund underkastade han där det moderna samhällslivet en närgången granskning utifrån helt andra utgångspunkter än de som är gängse i folkhemmet och angrep särskilt de politiska jämlikhetssträvanden som endast leder till nivellering. Många brännande samhällsfrågor kom emellertid där att blott beröras antydningsvis. Under de år som gått sedan dess har författaren i tidskriftsartiklar och radioföredrag tagit upp vissa ämnesområden till närmare granskning, och det är dessa som han här samlat i bokform.

Den fortgående centraliseringen och därmed hotet mot det medborgerliga lekmannastyret sätts under belysning liksom hotet mot den personliga mognadsprocessen. Skolreform och likriktning, jämlikhetsraseri och frihetsförlust är några andra av de ämnen som Tage Lindbom behandlar. Den röda tråd som går genom uppsatserna är författarens visshet om att frihet och trygghet i människornas liv icke står att vinna genom att förneka eller förinta varje fast ordning, varje bjudande norm.

0 Responses to “Tage Lindbom: Otidsenliga betraktelser”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s




Categories

Archives

All original writing and photography © Jan Olof Bengtsson

"A Self-realized being cannot help benefiting the world. His very existence is the highest good."
Ramana Maharshi