Den nya användningen av “oavsett”

I en kommentar till mitt inlägg om Simon Petterssons artikel om Erik Wellander i Samtiden avfärdades denne som en humorfri språkpolis vars råd i språkfrågor var fullständigt subjektiva och godtyckliga. Pettersson var i sin tur benägen att avfärda denna kritik som uttryck för den ohållbara ståndpunkten att språknormering överhuvudtaget inte var nödvändig.

Det är väl inte säkert att någon av dessa uppfattningar var riktig. Man kan förstås mycket väl bejaka en språknormeringens allmänna nödvändighet, och samtidigt kritisera enskilda försök till sådan som otillbörligt subjektiva och godtyckliga, eller helt enkelt felaktiga. Man kan också föreslå ett visst normativt språkbruk utan att göra absoluta anspråk på dess objektiva riktighet. Ja, man kan t.o.m. göra det med humor.

Nu ska jag själv göra ett anspråkslöst litet försök till språkreglering, eller uttrycka en egen uppfattning om en önskvärd sådan.

Ordet “oavsett” har börjat används helt självständigt och oberoende, i den sats i vilket det förekommer, av något angivande av det som inte är “avsett”, det som inte bör eller behöver “avses”, d.v.s. det som inte bör eller behöver göras avseende på eller beaktas. Man säger eller skriver exempelvis “Det är fel oavsett”, eller “Det gäller oavsett.” Såvitt jag vet är detta helt nytt, något som kommit under, säg, det senaste årtiondet. Men man finner det nu i publikationer som uppfattas som representerande ett normativt riktigt språkbruk.

Möjligen är det en anglicism: “regardless” används på detta sätt i engelskan. Även denna användning finner jag problematisk, även om ordet skiljer sig grammatiskt från “oaktat”. I tyskan är jag osäker om “ungeachtet” används på detta sätt (det mesta eller åtminstone det här relevanta som gäller “oavsett” gäller också “oaktat”), liksom i franskan (“nonobstant”?). Men under inga omständigheter låter det enligt mig bra i svenskan.

I sak hänsyftar ordet förstås även i denna nya användning på något som tidigare sagts eller som impliceras. Det kan ha talats om att ett visst handlingssätt kan leda antingen till det ena eller till det andra, och när det sedan sägs att handlingssättet är fel “oavsett”, är vad som avses dessa två olika resultat, utan att dessa omnämns i den sats eller mening i vilka “oavsett” ingår. Eller det kan ha talats om handlingssättet i förhållande till någon särskild situation eller några särskilda omständigheter, och när det anses att denna situation inte gör handlingssättet mindre fel, eller att det är fel under alla dessa omständigheter, kan det sägas att detta “gäller oavsett”, utan att situationen eller omständigheterna figurerar i meningen. Men ibland känns dessa outtalade och förutsatta relationer ganska svaga eller oprecisa, så att det semantiskt isolerade och syntaktiskt frisvävande hos “oavsett” blir desto mer påfallande. Man frågar sig: oavsett vad?

Även om sambandet är klart och det tidigare tydligt angivits vad “oavsett” avser, gäller att denna nya användning är formellt problematisk, och, menar jag, att den är det på ett sätt som tydligt hörs, som låter illa. Om jag själv skulle använda ordet på det nya sättet, skulle jag kunna uttrycka detta på följande sätt: “Oavsett gäller att denna nya användning ar formellt problematisk”. D.v.s. jag skulle kunna byta ut “även om” mot “oavsett”, och utelämna “sambandet är klart och det tydligt angivits vad ‘oavsett’ avser”. Eller i det föregående stycket: “Oavsett låter det inte bra” i stället för “Under inga omständigheter låter det bra”. Men lika vanligt är att det ensamma “oavsett”, som i mina första exempel ovan, förekommer i slutet av meningen: “Denna nya användning är formellt problematisk oavsett”; “Det låter inte bra oavsett”.

Men så vill jag alltså inte skriva. Den korrekta användningen av “oavsett” i dessa fall är, påstår jag: “Oavsett om sambandet är klart eller ej, oavsett om det tydligt angivits vad ‘oavsett’ avser eller ej, gäller att denna nya användning är formellt problematisk”, respektive “Oavsett omständigheterna låter det inte bra”.

Grammatiken säger att “oavsett” är en participiell partikel, eller ett particip som används, och räknas, som preposition eller subjunktion, en participiell preposition eller en participiell koncessiv (av visst slag) subjunktion; inte ett adverb. Det måste därmed följas av något, en nominalfras, en verbfras, en bisats – det måste ange en i dess helhet uttryckt relation (“oaktat” kan till skillnad från “oavsett” ofta avsluta meningar, i vilka sådant som bör följa “oavsett” föregår det, med smärre formella skillnader i vissa fall).

Nu är sådana formella klassifikationer och regler inte alltid absolut och tidlöst giltiga; vad som vid en tidpunkt uppfattas som formellt fel kan senare bli accepterat språkbruk och även godtas som formellt korrekt. Men här finns också gränser, och frågan om relativitetens omfattning, s.a.s., förblir öppen. Det aktuella fallet är, tror jag, ett bra exempel. Det finns här ett behov av en normativ diskussion, utrymme för det individuella omdömets tillämpning. Mitt förslag är att den nya användningen av “oavsett” är formellt felaktig och att den är det på ett sätt som medför en märkbar stilistisk svaghet. Har jag fel?

3 Responses to “Den nya användningen av “oavsett””


 1. 1 Ingrid Windahl March 21, 2016 at 3:57 pm

  Jag står ut med “oavsett” och läser det som “under alla omständigheter”.
  Har också sett kombinationen “oavsett VAD”.

  • 2 Jan Olof Bengtsson March 22, 2016 at 7:50 am

   OK, jag kan förstå detta. “Oavsett vad” har jag inga problem med, det godtar jag också. Jag är inte säker på att det finns något nytt eller kontroversiellt i det överhuvudtaget. Det syftar väl tillbaka på något som tidigare sagts, men det faktum att det överhuvudtaget förekommer, att det följer efter “oavsett”, är tillräckligt för den formellt korrekta användningen av “oavsett” som preposition. Däremot har jag generellt problem med språkliga förändringar som enbart beror på att språkanvändarna inte förstår ett ords betydelse, grammatiska egenskaper eller etymologi. I sådana fall tycker jag något viktigt ofta riskerar att gå förlorat. I fallet med det nya, ensamma “oavsett” är det utan tvekan så att man inte helt förstår ordets betydelse, eller – även detta förenklat uttryckt – den betydelse det haft, och inte alls förstår dess grammatiska egenskaper. Språkanvändarna förstår naturligtvis delvis vad det betyder, och även jag uppfattar oftast den avsedda betydelsen som, ungefärligen, “under alla omständigheter”. Men skulle vi acceptera detta skulle det innebära att vi godtog ordet som ett participiellt adverb som semantiskt motsvarar denna prepositionsfras. Känns det tillräckligt naturligt? Adverb som är likabetydande med prespositionsfraser brukar bygga på det eller de centralt betydelsebärande ordet/orden i dessa fraser. Det är svårt att hitta på ett enkelt adverb som motsvarar “under alla omständigheter” – “allomständighetligen” skulle väl inte bli så populärt… Det känns för mig otillfredsställande att en preposition eller subjunktion ska behöva lånas och förvrängas för detta syfte.

 2. 3 Ogill March 22, 2016 at 12:17 pm

  I tydligt koncessiva fall fungerar ‘likväl’ och därmed likvärdiga uttryck. Övriga fall täcks in av det föreslagna ‘under alla omständigheter’ eller det litet spänstigare ‘i alla händelser’.

  Visst är anglicismer irriterande, och visst är dina invändningar berättigade, men jag tycker för övrigt att kommentator Windahl med sin första mening (av två) sammanfattar läget, och pekar ut vägen mot överlevnad, med en kärnfullhet som även salig Wellander torde ha nickat gillande åt.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
Categories

Archives

"A Self-realized being cannot help benefiting the world. His very existence is the highest good."
Ramana Maharshi