Ontoteologi och skapelselära

I västkyrkan skulle efter de långdragna patristiska striderna och kyrkomötenas avgöranden trots  motståndet mot filosofin inte någon rent fideistisk-literalistisk linje etablera sig som den dominerande. Filosofin skulle alltjämt ha en plats inom den kristna läroutformningen, och det var just detta som skapade vad vi kallar teologin i västerlandet. Inom denna nya ram kunde platonismen delvis fortleva, hos Augustinus och senare medeltida riktningar, och framför allt i de ortodoxin minst närstående riktningarna, som hos Pseudo-Dionysios och Scotus Eriugena, där den emellertid genomgick andra icke oviktiga förändringar.

Från de fideistiskt och literalistiskt inriktade tidiga fäderna upptog ortodoxin dock lärorna om frälsningens natur och den kroppsliga uppståndelsen. Den filosofi, som kunde användas av den nya kristna ortodoxin måste därför underordnas och tjäna dessa dogmer. Senare visade det sig att aristotelismen tjänade dessa dogmer bättre än platonismen. Detta innebar emellertid snarast att endast nya teoretiska redskap tillfördes för den allmänna och principiella förklaringen av ”kroppspersonlighetens” och ”själspersonlighetens” nödvändiga ontologiska förening, inte något nytt erkännande och betonande av den unika individualiteten av det slag som i övrigt följde med dessa läror.

Men filosofin måste också underordna sig den i hög grad bokstavligt förstådda läran om skapelsen. Plotinos’ uppfattning om det högsta som höjt över varat avfärdas som oförenlig med Gudsuppfattningen: Gud som det högsta varat blir istället den kristna uppfattningen, vilket naturligtvis motsvarade den gamla den bibliska läran (Septuagintas ὁ ὤν). Men stundom började genom filosofiskt inflytande skapelsens vara nu anses bero av delaktighet i Guds vara inom en enhetlig ontologisk ordning. Gränsen blir ibland mindre skarp mellan å ena sidan den åskådning som etablerar ett nödvändigt sammanhang mellan skapelsen som manifesterad ur Guds väsen, och därmed Gud som del av denna helhetsordning, och å andra sidan vad som kan utläsas som den bibliska läran enligt vilken Gud visserligen förlänar världen vara, men i sin radikala personliga frihet gör detta i en skapelse ur intet genom sin blotta viljeakt.

Skillnaden mellan Gud och det skapade betonades i den senare alltså inte bara starkare utan på annat sätt, på annan åskådningsmässig grund. Nedtoning av den så förstådda olikheten kunde misstänkas dölja människoförgudande eller gudsförringande irrläror. I vissa former kunde den ontoteologiska kontinuitetsläran vara oförenlig med den personliga, teistiska Gudsuppfattningen – hur vag den än vid denna tid fortfarande var i sin teologiska utformning – och leda till en deterministisk panteism. Men i andra former kunde såväl denna teism som vara-kontinuiteten bibehållas – så exempelvis hos både Augustinus och, långt senare, Thomas av Aquino.

0 Responses to “Ontoteologi och skapelselära”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
Categories

Archives

Recent Comments

Jan Olof Bengtsson on Det amerikanska valresultatet…
Viktor Johansson on Det amerikanska valresultatet…
Jan Olof Bengtsson on Det amerikanska valresultatet…
Viktor Johansson on Det amerikanska valresultatet…
Jan Olof Bengtsson on Det amerikanska valresultatet…
Viktor Johansson on Det amerikanska valresultatet…
Viktor Johansson on Sverige och Ukrainakriget
Kristo Ivanov on Sverige och Ukrainakriget
Viktor Johansson on MAGA-kommunismen
Jan Olof Bengtsson on MAGA-kommunismen
Jan Olof Bengtsson on Den svenska genusindelningen o…
Viktor Johansson on MAGA-kommunismen
Jan Olof Bengtsson on Historiematerialism och överor…
Viktor Johansson on MAGA-kommunismen
Viktor Johansson on Historiematerialism och överor…
"A Self-realized being cannot help benefiting the world. His very existence is the highest good."
Ramana Maharshi