Öppning i integritetsfrågorna?

Ett tecken på att en sverigedemokratisk öppning i övervakningsfrågorna och en förändring i linje med min argumentation i ett flertal inlägg kan vara möjlig, är den motion om översyn av IT- och integritetsfrågor som framlades på landsdagarna förra året av Christoffer Dulny och Pavel Gamov, och inte minst partistyrelsens relativt positiva och välkomnande svar. Jag återger här texten och svaret in extenso:

LO13004 – Översyn av it- och integritetsfrågor 

Motionär/Motionärer

Christoffer Dulny, ombud Stockholms kommun

Pavel Gamov, motionär 

Motionstext

För Sverigedemokraterna har Internet och den digitala revolutionen under de senaste decennierna inneburit att det skapats en viktig arena att verka på och som starkt bidragit till partiets framgångar. Bland annat lyfts lanseringen av partihemsidan 1997 fram som en viktig milstolpe i den nyligen utkomna skriften till 25-årsjubileet.

Utvecklingen på IT-området har varit viktig inte bara för vårt parti utan för för hela det svenska samhällets välstånd och demokrati och har lett till att Sverige idag ses som ett av världens mest framstående IT-länder. Denna teknikutveckling är något vi bör vara stolta över och bejaka i högre utsträckning. Sverige bör fortsätta utvecklas i den riktningen.

Precis som med allting finns det dock baksidor med det digitala samhället. För partiets del har det exempelvis handlat om kriminella grupper som gjort sig skyldiga till dataintrång i form av hackade hemsidor och stöld av känsliga uppgifter. För oss sverigedemokrater torde därför integritetsskydd vara en viktig aspekt när det gäller Internet.

Sverigedemokraterna har haft stor nytta av de nya kommunikationsmöjligheter som Internet erbjuder men saknar tydlig politisk inriktning när det kommer till frågor som gäller IT och integritet. Samtidigt har vi de senaste åren sett flera förslag både i riksdagen, från EU-håll och internationellt som syftar till att inskränka friheten och integriteten kopplad till It-samhället.

För att få bukt med att partiet saknar en tydlig hållning gällande IT- och integritetsfrågor kan exempelvis en arbetsgrupp tillsätts som, utifrån de principer som vägleder partiet, skapar ett sammanhängande inriktningsprogram där partiets hållning framgår. Partistyrelsen bör avgöra på vilket sätt man vill framhäva dessa frågor.

Jag föreslår Landsdagarna 2013 besluta 

att Sverigedemokraterna verkar för att synliggöra och förtydliga partiets inställning i IT- och integritetsfrågor.

Partistyrelsens förslag till Landsdagarna

Partistyrelsen tillstyrker motionärernas synpunkt om att partiet saknar ett klart och tydligt program vad gäller informationstekniks- och integritetsfrågor. Partistyrelsen anser det dock inte ändamålsenligt att samla samtliga mycket heterogena integritetsfrågor inom ramen för ett principprogram. Partistyrelsen anser att det i stället är ändamålsenligt att låta en principiell pragmatism vara styrande för hur partiet ställer sig i vitt skilda frågor som fildelning, kameror på fotbollsarenor, patientjournalshantering eller Säkerhetspolisens rätt att rikta signalspaning.

Inom samtliga dessa områden ställs självklara värden i form av individens integritetsintresse och samhällets behov av effektivitet mot varandra. Avvägningen mellan dessa två värden samt i förhållande till andra ämnesspecifika omständigheter låter sig dock inte sammanfattas under några få vägledande principer eftersom att det kan handla om så vitt skilda ämnen som de som räknats upp ovan.

Partistyrelsen anser därför att det vore mer ändamålsenligt om sådana frågor behandlas noggrant och lyfts fram var för sig. Exempelvis kan ett separat program tas fram som behandlar fildelning och immateriellrättsliga frågor med tillhörande integritetsproblematiker, medan frågan om kameraövervakning på fotbollsarenor istället kan behandlas i ett program om sport och fritid eller arbetet mot huliganism.

Med anledning av ovan föreslås Landsdagarna besluta

att anse motionen vara besvarad.

0 Responses to “Öppning i integritetsfrågorna?”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
Categories

Archives

"A Self-realized being cannot help benefiting the world. His very existence is the highest good."
Ramana Maharshi