Paulus’ andliga kropp

Paulus säger att det är en ”andlig kropp” (σῶμα πνευματικόν, Vulg. corpus spiritale) som återuppstår. [1 Kor. 15:44.] Tolkas πνευματικόν här som likabetydande med den platonska och gnostiska dualismens själslighet, är det åtminstone inte någon gammaltestamentlig tanke.

Denna tolkning, som väl naturligen anammades av de kristna platonisterna, är visserligen inte helt orimlig. [Charles Bigg, The Christian Platonists of Alexandria (1886 (1970)), 111, 225 ff.] Den uppståndne Kristus som Paulus mötte var förvisso inte materiellt-kroppslig som den som visade sig för Petrus (Paulus auktoritet och hans uppenbarelsers autenticitet stod ändå utom tvivel emedan han godtogs just av Petrus själv – och, kan man kanske tillägga, eftersom han, fastän inte helt opåverkad, var en framgångsrik bekämpare av gnostikerna). Filon använder också πνεῦμα som synonym till såväl νοῦς som ψυχή. [H. A. Wolfson, Philo (1948), I, 102. Wolfson gör emellertid den viktiga anmärkningen, att ”By the time of Philo, the vocabulary of men dealing with philosophic or religious topics was a mosaic of terms derived from all kinds of opposite schools of thought, but molded by their users, if they used them understandingly, to a common, consistent meaning…The style of Philo, like that of any writer, is the product of all that has been written before him. It has absorbed within itself terms and expressions and allusions derived from the philosophers of the various schools, as also from popular Greek religion and mythology and mysteries.” Ibid.] Och de centrala formuleringarna i 1 Kor. 15:35-56 äger förvisso en mångtydighet. Paulus betonar själv att vi har att göra med ett mysterium.

Men såvitt jag förstår är det avgörande att förstå att πνεῦμα alltifrån Paulus har en specifik kristen betydelse. Paulustexten skulle inte ha kunnat upptagas i kanon med en mot den kroppsliga uppståndelseläran stridande, uppenbar betydelse. I 1 Tess. 5:23 nämner Paulus ande, själ och kropp (πνεῦμα, ψυχή, σῶμα, Vulg. spiritus, anima, corpus). Ψυχή och σῶμα är oskiljaktiga och båda skapade och stoffartade. Detta motsvarar också den vanliga grekiska uppfattningen om en lägre, sinnlig själ. Även om denna hos exempelvis Filon uppfattas som oskiljaktig från kroppen och oförmögen att existera skild från denna, åtskiljes den på bestämda sätt, även beträffande dess skapelse, från kroppen, och den grekiska lägre själen uppfattades ofta som intermediär mellan σῶμα och νοῦς (vi bortser här från de terminologiska variationerna hos olika grekiska tänkare). [Roger Benjamin, Notion de personne et personnalisme chrétien (1971), 41.] För Paulus utgör ψυχή och σῶμα med större entydighet tillsammans σάρξ, Vulg. caro, ”köttet”, en psykofysisk enhet, och det är i själva verket distinktionen mellan πνεῦμα och σάρξ som är den centrala hos Paulus. [Ibid. 42.]

Paulus’ πνεῦμα skiljer sig också från den platonska traditionens νοῦς. Termen ande, använd om människan, motsvarar för Paulus inte den intellektiva metafysiska verklighet som utvecklades i den platonska traditionen. Om σάρξ betecknar hela människan i tillståndet av synd, betecknar πνεῦμα hos Paulus snarare samma hela människa i tillståndet av nåd, sådan hon förvandlats av nåden. [Ibid.]

1917 års svenska bibelöversättning förefaller influerad av den vanliga uppfattningen av platonismen i sin översättning av 1 Kor. 15:44: ”här sås en ’själisk’ kropp, där uppstår en andlig kropp. Så visst som det finnes en ’själisk’ kropp, så visst finnes det ock en andlig.” I förklaringen till ordet ”själisk” hävdas att detta ”uttrycker i ordagrant trogen översättning av textens grekiska ord ett begrepp som står mitt emellan köttslig (eller materiell) och andlig. Ordet är insatt i stället för den äldre översättningens naturlig, som undanskymmer det grekiska uttryckets sammanhang med den uppfattning av människans väsen, som föreligger i 1 Tess. 5:23.”

Såvitt jag förstår är denna förklaring felaktig. ”Själisk” kan kanske sägas vara en ”ordagrant trogen översättning”, men däremot uttrycker det knappast ett begrepp som står mitt emellan köttslig och andlig. Vidare måste ju identifikationen av köttslig och materiell vara missvisande. Den platonska metafysiska motsatsen mellan andlig och materiell är en annan än den paulinska mellan andlig och köttslig. Översättarna vilseleds kanske av den språkliga konstruktionen i 1 Tess. 5:23, där förhållandet mellan de tre begreppen inte närmare klargörs och där de uppräknas efter varandra utan skarpare åtskillnad mellan πνεῦμα och ψυχή än mellan ψυχή och σῶμα. Det feltolkade textstället måste också sägas överbetonas, då det är det enda ställe där Paulus gör denna tredelade distinktion. Den äldre översättningens ”naturlig” förefaller återgiva innebörden bättre. Visserligen riktigt men knappast med fullt tillräcklig tydlighet förklaras dock också att ”Själisk säges…om en människa som visserligen har själ, men icke är ’andlig’ i den meningen att hon har (Guds) ande.”

1981 års översättning går emellertid drastiskt tillväga för att rätta dessa misstag och oklarheter. 1 Kor. 15:44 lyder här: ”Det som blir sått som en kropp med fysiskt liv, uppstår som en kropp med ande. Finns det en kropp med fysiskt liv, så finns det också en med ande.” För förklaringen av uttrycket ”med fysiskt liv” hänvisas till ”Uppslagsdelen” under ”Oandlig”, där det förklaras att ”Ordet oandlig…motsvarar grekiskans psychikós. Det används om människor som har fysiskt liv…d.v.s. ett naturligt medvetande, men inget andligt liv i NT:s mening: de är inte omvända och har inte fått Guds ande…Fast det grekiska ordet ser ut att gälla själslivet…har det alltså i NT snarare samma betydelse som ’jordisk’, ’animalisk’ eller ’köttslig’.”

2 Responses to “Paulus’ andliga kropp”


  1. 1 John Doherty April 23, 2015 at 9:20 am

    Tack, Jan Olof. Mycket upplysande. Jag citerade dig på en PM jag igad skrev för en religionspsykologi kurs på Th Sthlm. Hare Krishna Yogindra dasa


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
Categories

Archives

Recent Comments

Viktor Johansson on All politik dagligen på T…
Jan Olof Bengtsson on All politik dagligen på T…
Viktor Johansson on All politik dagligen på T…
Viktor Johansson on Joti Brar om NATO:s globala…
Viktor Johansson on Joti Brar om NATO:s globala…
Torsten Lundberg on Sverige och Ukrainakriget
Jan Olof Bengtsson on Det amerikanska valresultatet…
Viktor Johansson on Det amerikanska valresultatet…
Jan Olof Bengtsson on Det amerikanska valresultatet…
Viktor Johansson on Det amerikanska valresultatet…
Jan Olof Bengtsson on Det amerikanska valresultatet…
Viktor Johansson on Det amerikanska valresultatet…
Viktor Johansson on Sverige och Ukrainakriget
Kristo Ivanov on Sverige och Ukrainakriget
Viktor Johansson on MAGA-kommunismen
"A Self-realized being cannot help benefiting the world. His very existence is the highest good."
Ramana Maharshi