Vitalis Norström: Masskultur

Andra upplagan, med svar till Hans Larsson

Hiertas bokförlag, 1910

Baksida:

NorströmPressuttalanden om Masskultur:

Stockholms Dagbl. 18/10 1910.

Prof. Vitalis Norströms djuptänkta och snillrika bok om “Masskultur”…Det länder till hälsosam upptuktelse, att alla dylika sanningar ordentligen betonas och inskärpas, på det att vi ej må förhäfva oss öfver våra ofantliga framsteg inom alla områden, utan tillbörligen besinnna hvad som är väsentligt eller ej i de mänskliga lifsvillkoren…   Harald Hjärne

Prof. Höffding kaller i en fransk facktidskrift förf. “den mest framstående af de nuvarande svenska tänkarne”.

Aftonbladet skrifver:

“Här behandlas det moderna själslifvet med en fasthet i greppet och ett djup i perspektivet, hvilka torde vara det bästa, som svensk tankekraft hittills åstadkommit i den frågan.”

Svenska Dagbl. 17/10 1910.

Då prof. Norström icke blott är en tänkare utan äfven skriftställare af rang, är man redan på förhand öfvertygad om värdet och betydelsen af hans bok…   Olof Rabenius

Stockholms Dagbl. 21 aug. 1910.

…I vissa delar når förf. en sådan tänkandets höjd och blir hans framställning klädd i en så medryckande form, att han osökt påminner om en af det gamla Israels profeter…Det är som om han till hela vårt folk ville på gammaltestamentligt språk rikta den allvarliga maningen: Se till, mitt folk, på hvilka vägar du vandrar! Stanna och se! Du är på dåliga vägar, som kunna leda dig till undergång, stanna i tid och uppsök de goda vägarna…Man känner sig i godt sällskap, när man läser ett arbete af Vitalis Norström. Man liksom andas renare och bättre luft än man brukar finna i nutidens böcker. Och endast detta gör att man bör vara honom tacksam.

Innehåll:

1  Masskultur

2  Kultur och frihet

3  Några sidor af den s.k. sociala frågan

4  Modernt själslif

5  Massmoral

6  Lidande och njutning

7  Hvad jag menar. Ett ord med anledning af Hans Larssons kritik

Vitalis Norström

0 Responses to “Vitalis Norström: Masskultur”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
Categories

Archives

"A Self-realized being cannot help benefiting the world. His very existence is the highest good."
Ramana Maharshi