Archive for the 'Uncategorized' CategoryIdéhistoria i sociala media

Under en längre tid och med förhoppningsvis tillräckliga mellanrum har jag nu delat de tjugonio första delarna av min serie om personbegreppet på Facebook och Twitter. Här i bloggen, där serien återfinns under Personalism, en underkategori till Philosophy (den återfinns också i min separata idéhistoriska blogg), är det bara de politiska inläggen som får besöksstatistikens staplar att skjuta i höjden, men man hoppas alltid att en eller annan läsare, när de kommer hit p.g.a. dem, också snappar upp åtminstone något litet av det jag skriver, eller postar, i de många, och för mig lika viktiga, andra ämneskategorierna. Detsamma gäller naturligtvis i sociala media: även där är det främst de politiska inläggen som uppmärksammas, gillas och kommenteras (och där delar jag ju förstås också mycket annat än det jag själv skriver här) – och där tillkommer naturligtvis problemet att allt riskerar att drunkna i de kaotiska och överfulla flödena. Ändå är det värt att försöka nå ut med detta innehåll även där.

När det gäller serien om personbegreppet är det viktigt att läsaren kommer ihåg att den bara består av högst preliminära, fragmentariska anteckningar, ursprungligen gjorda på 90-talet, om ett urval sekundärlitteratur av relevans för studiet av endast några aspekter av personbegreppets historia. Anteckningarna, av vilka en del diskuterades på högre seminariet i idé- och lärdomshistoria i Lund, har lätt bearbetats och utvecklats före publiceringen här, i det fortsatta arbetet med vad som var avsett att bli en i bokform publicerbar studie av personbegreppets historia, men de är i sig långtifrån någon sådan studie. Det är endast fråga om en sammanställning av vissa grundläggande historiska fakta och perspektiv, och en del allmänna, elementära reflektioner rörande dem. Såväl utförligare citat ur det historiska primärmaterialet som det genomgående systematiska, fördjupade, självständigt analytiska och historisk-filosofiskt argumentatoriska greppet om ämnet saknas. Vad det handlar om är ett försök till ett experiment av det slag jag kort diskuterat i några texter om bloggens och internätets teknik och dess möjligheter: ett work-in-progress i dialog med läsare, kolleger, studenter.

Laduviken

laduviken

Chez Albert

chez-albert

Daniel Friberg & Joakim Andersen (red.): Höger om åsiktskorridoren

Motpol i urval 2006-2016

Arktos, 2016

Baksida:

friberg-andersenUnder tio års tid har tankesmedjan Motpol analyserat, kritiserat och provocerat i den svenska samhällsdebatten. Ur en mångfald av infallsvinklar har man gisslat svensk kulturrelativism, migrationspolitik, jämställdhetsiver, vänsterradikalism och nyliberalism. Samtidigt har ambitionen funnits att erbjuda alternativa perspektiv – de flesta med utgångspunkt i den traditionella, i egentlig mening konservativa, högern. Bitsk kritik har varvats med eftertänksam spekulation och halsbrytande humor, rakt argumenterande debattartiklar med sakliga och resonerande texter.

Ur det som en gång var en enkel så kallad bloggportal, har vuxit en bredare verksamhet, som genom seminarier och publikationer haft och har ett inflytande på det svenska debattklimatet som svårligen kan överdrivas. En växande skara anhängare har hyllat verksamheten, en betydligt större skara tysta sympatisörer har låtit sig influeras av den främsta intellektuella motpolen till Sveriges politiska etablissemang.

I denna bok finner läsaren ett brett urval av texter ur bloggportalen, sedermera webbtidskriften, Motpols mångfacetterade historia. Politisk analys, religionsvetenskap, filosofi och historia möter bitande satir och sarkastisk humor. Med en inledning av Motpols mest namnkunniga skribent, Joakim “Oskorei” Andersen, ett förord av författaren Lars Holger Holm och efterord av den svenska nya högerns grand old man, förlaget Arktos VD Daniel Friberg.

Höger om åsiktskorridoren kommer inte att bli årets julklapp i Sverige detta år, kanske inte heller nästa. Vilket bara ytterligare understryker hur mycket Motpol behövs.

Birger Jarlsgatan vid Roslagstull

birger-jarlsgatan

Läser folk bloggar längre?

Den frågan ställer Alexander Kieding efter att jag ännu en gång ifrågasatt hans skrivande på Facebook. För att hålla kontakt med folk, som en avancerad adressbok och som medium för korrespondens, och, i rimlig, begränsad omfattning, för att dela viktigt material från annat håll är Facebook bra. Man kan också skriva korta kommentarer till och föra vissa diskussioner om detta som delats. Men man kan inte skriva längre eller ens kortare originaltexter där av stort sakligt och/eller litterärt värde. För en person med mycket betydande talang, beläsenhet, allmän kultur, och tillräckligt väsentligt budskap är Facebook ett ovärdigt forum. Dess censur, övervakning, reklam och vulgärkaotiska blandning av allt mellan himmel och jord och mer därtill i flödet gör det till bortkastad tid att publicera seriösa texter där. Det ger ett billigt, trashigt intryck som strider mot Kiedings värderingar. McSkriv. Allt spolas ned i tidslinjens otillgängliga förflutnas avlopp.

Jag rekommenderade, som många gånger förr, Kieding att skriva för seriösa tidskrifter, inklusive sådana som finns på nätet, och/eller att fortsätta med den blogg han en gång hade. Men Kiedings svar är alltså att ifrågasätta huruvida folk fortfarande läser bloggar. Det var ett tag sedan jag skrev något om detta ämne, och Kiedings fråga gör att jag känner mig föranledd att upprepa, variera och eventuellt på någon punkt utveckla det jag tidigare – för flera år sedan – sagt i en rad inlägg, även om dessa fortfarande är lätt tillgängliga under Uncategorized i innehållsförteckningen här.

Just detta med lättillgängligheten är mitt huvudsakliga argument för bloggen eller den individuella, personliga sajten. Jag gör ingen skillnad mellan dessa: om jag gick över från WordPress till en egen sajt skulle det inte göra någon som helst skillnad ifråga om innehåll eller ens utseende. Fortsättningsvis talar jag dock för enkelhetens skull enbart om blogg.

Jag rekommenderar blogg därför att jag helt enkelt anser det vara en tekniskt överlägsen publikationsform. Man har full kontroll över texterna och kan alltid göra rättelser och förbättringar. Texterna kan samlas på ett ställe och göras lätt tillgängliga och åtkomliga genom ett överskådligt system med kategorier och innehållsförteckning. Kommentarfälten gör kommunikation och diskussion med läsare hur lätt som helst. I alla dessa avseenden är bloggen mycket bättre än de gamla tidningarnas nätupplagor och de nya nättidningarna, nättidskrifterna o.s.v. Bloggen är också oersättlig när det gäller vissa kortare, personliga meddelanden och en del andra kortare, informella texter. Den är den enda möjliga publikationsformen för works-in-progress, s.a.s. Inte minst är den, åtminstone hittills, oersättlig för ett av mina huvudsyften, nämligen att kommunicera medels bilder och i viss mån musik i kategorin Arts. Detta är lika viktigt för mig som mina egna texter. Ja, viktigare. Ofta skriver jag texter bara för att det ser bättre ut om bilderna ligger på litet avstånd från varandra, för att skapa större mellanrum mellan dem. Men även här gäller att bloggen är överlägsen inte därför att det är avgörande att många omedelbart eller ens på sikt “läser” dem, d.v.s. ser eller hör dem, utan därför att jag vill kunna ha dem samlade och lätt tillgängliga för hänvisningar, referenser, illustrationer och exemplifieringar i olika sammanhang.

I vilken utsträckning folk läser bloggar är enligt mig en underordnad fråga. Vad det för mig handlar om är alltså detta att hålla visst material lätt tillgängligt, så att jag när som helst vid behov kan hänvisa till det, ta fram det i mobilen, skicka länkar till det, dela det i sociala media. Själv läser jag överhuvudtaget inte mycket på nätet, av samma skäl som jag inte ser på TV: jag tror att det skarpa, kalla ljuset på skärmen – som man dessutom sitter mycket närmare än TV-skärmen – i stora doser är skadligt för ögonen, hjärnan, sinnes- och tankeskärpan, koncentrationsförmågan, minnet, ja det allmänna medvetandetillståndet (mobilens – eller vad det heter – lilla skärm är litet bättre). Jag skriver helst ut de längre texter jag vill läsa och tar med dem i pappersform till läsfåtöljen. Men jag sparar ibland länkar på datorn när jag inte, som i de individuella bloggarnas eller webbplatsernas fall, alltid vet var jag lätt kan återfinna det jag läst.

När jag startade denna blogg var det främst för detta syfte att hålla material av viss typ tillgängligt. Att jag började skriva så mycket originaltexter i bloggen berodde emellertid på att mina texter faktiskt lästes i så stor utsträckning som det visade sig att de gjorde, och att responsen i kommentarer och i annan form var så överväldigande positiv. Fastän det är olämpligt att publicera sig direkt i sociala media, kan de senare alltså användas för att dela och sprida de egna bloggtexterna liksom allt annat. Kombinationen av blogg och sociala media gör, uppfattar jag det som på basis av besöksstatistiken i bloggen, att bloggtexter fortfarande läses, och såtillvida är svaret alltså ja på Kiedings fråga.

Att antalet läsare inte är avgörande för mitt eget användande av bloggen hindrar givetvis inte att man också för många syften bör försöka nå många läsare. Och för detta specifika syfte, Kiedings syfte, är utan tvekan andra publikationsformer bättre. Men här är det väl fortfarande i viss mån de traditionella tidningarna, tidskrifterna och böckerna, och inte minst de nya större nätpublikationerna som man måste inrikta sig på, trots att de i många fall delar Facebooks svagheter i vad gäller design, reklam, vulgärkaos, ja kan vara ännu värre när det gäller sammanställning på samma plats med på olika sätt svaga texter av andra – som inte är vänner som på Facebook!

Detta legitima syfte att nå många läsare gör det inte acceptabelt att publicera värdefulla originaltexter på Facebook. Där når Kieding förvisso potentiellt ett icke obetydligt antal läsare: inte bara hans egna f.n. 1000 vänner, utan även alla dem som dessa i bästa fall i sin tur delar hans inlägg med. Men i verkligheten är antalet nådda läsare förstås mycket begränsat i jämförelse med den teoretiska potentialen. Många läser helt enkelt inte texterna på Facebook av de skäl jag nämnde, och eftersom de, som jag, helt enkelt inte använder Facebook med den frekvens och regelbundenhet som skulle krävas. Och andra tar inte texterna på det allvar de förtjänar även om de läser dem där.

Det finns ingen som helst motsägelse mellan blogg och dessa andra legitima och för det stora utnåendets syfte nödvändiga publikationsformer. Det är inte bara så att bloggtexter kan publiceras även i exempelvis nättidningar, vilket har skett med några av mina, och sammanställas för utgivning i traditionell bokform, något som kontinuerligt diskuteras framför allt när det gäller mina politiska inlägg.

Det är också så att bloggens för mig viktigaste funktion, närmast som ett slags exceptionellt användarvänligt arkiv, är relevant även för det som publiceras på annat håll. Det som gör bloggen överlägsen sådan publicering är som jag nämnde att detta kan vara svårt att överblicka, hitta, och hitta tillbaka till, även när det finns på internätet. Även för dessa texter kan bloggen tjäna syftet att göra dem lätt åtkomliga genom länkar, eller, om det fortfarande är fråga om publikationer som uteslutande är tillgängliga i traditionell pappersform, åtminstone lättare tillgängliga, genom en kontinuerligt uppdaterad förteckning över dem, av vetenskaplig bibliografityp. Jag har kontinuerligt postat inlägg i respektive relevant kategori här i bloggen som signalerar när jag publicerat mig på annat håll, inte bara i tryck utan även vid konferenser, inlägg med länkar och all relevant information. Det brister fortfarande när det gäller den systematiska förteckningen på sidan Publications, där mycket saknas av det tryckta och allt saknas om konferenser, men det är ju en brist som i princip är mycket lätt avhjälpt.

För att sammanfatta: ja, bloggar läses, eller åtminstone läses min blogg i en för mig meningsfull utsträckning. Men även om den inte gjorde det – i den mening Kieding avser – vore den för mig nödvändig. Jag vill föreslå Kieding att börja skriva för seriösa publikationer, traditionella eller på nätet, där han, i enlighet med vad som är hans vilja och mål, når ut till så många som möjligt – men att han också, parallellt med det, driver en egen personlig blogg som arkiv och genväg till allt han publicerar, ja även för information om annat viktigt som han gör och som är relevant för hans budskaps, hans värdefulla reflektioners och insikters och hans goda formuleringars spridning. Och anledningen till att jag vill föreslå detta är inte minst att jag själv vill kunna läsa Kieding i annan form och på annan plats än den för hans syften och i ljuset av hans resurser och potential otillåtligt slappa och billiga fejan. Man får inte använda fejan i större utsträckning och ta den på större allvar än den förtjänar. Här riskerar disproportion att ge ett löjligt intryck. Kiedings författarskap kräver en adekvat, stilfull inramning.

Karlheinz Weißmann: Gegenaufklärung

Gedankensplitter – Notate – Sentenzen

Junge Freiheit, 2013

jf-buchdienst.de:

WeissmannVernunftbetont, ohne Vorurteile, liberal, weltoffen – wer will das nicht sein? Diese Attribute werden gemeinhin der großen geistigen Bewegung der Aufklärung zugeschrieben. Doch so einfach liegen die Dinge nicht. Die Aufklärung war auch die Geburtsstunde eines ganz unbegründeten Vertrauens in den Menschen und die Möglichkeiten seiner Welterkenntnis, einer unerfreulichen Vorstellung von sozialer Symmetrie, aller Konzepte utopischer Zwangsbeglückung und damit der Totalitarismen. Kritiker der Aufklärung – nicht aus Prinzip, sondern weil sie ihre Augen nicht vor der Wirklichkeit verschließen – teilen deswegen nicht das optimistische Menschenbild oder die Vorstellung von der Machbarkeit aller Verhältnisse. Und einige von ihnen werden zu Gegenaufklärern. So wie der Historiker Karlheinz Weißmann in diesem Buch, das 60 Kolumnen von ihm enthält, die seit 2010 in der Jungen Freiheit erschienen sind.

Karlheinz Weißmann ist zweifelsohne ein Gegen-Aufklärer: Er glaubt nicht an die Machbarkeit der Dinge, hält die Überschätzung des Menschen und seiner Vernunft für einen schweren Fehler und ist überhaupt der Auffassung, daß anthropologische Konstanten nicht ungestraft ignoriert werden können. Die Position des Gegen-Aufklärers formuliert Weißmann seit zwei Jahren als Kolumnist in der Junge Freiheit. Die ersten 60 Folgen sind im vorliegenden Band versammelt. Sie sind auch ein Tagebuch unserer Zeit.

Karlheinz Weißmann, Wikipedia

George A. Panichas & Claes G. Ryn, eds: Irving Babbitt in Our Time

CUA Press, 1986

Front Flap:

panichas-rynWell before his death in 1933, Irving Babbitt had been internationally recognized as an American literary scholar and cultural thinker of unusual intellect, learning, and insight. Literature and life, he insisted, are indivisible. The study of literature must, in effect, become a discipline of ideas and imagination: a discipline that must distinguish between the significant and the insignificant, between literature with an ethical or moral center and literature subservient to the flux of relativism.

Babbitt’s admirers include Paul Elmer More, T. S. Eliot, Louis Mercier, Gordon Keith Chalmers, Walter Lippmann, and, in a later generation, Nathan Pusey, Walter Jackson Bate, and Peter Viereck. Among his critics are Edmund Wilson, Sinclair Lewis, H. L. Mencken, Ernest Hemingway, and Allen Tate. Although not always mentioned by name, Babbitt has remained a presence in American intellectual consciousness and literary criticism. Even his critics have been indelibly affected by his ideas.

Irving Babbitt in Our Time draws together the essays of ten recognized scholars for a reconsideration and critical reassessment of his work and to demonstrate Babbitt’s relevance to contemporary criticism.

Contents:

George A. Panichas & Claes G. Ryn: Introduction

Russell Kirk: The Enduring Influence of Irving Babbitt

George A. Panichas: Babbitt and Religion

Claes G. Ryn: Babbitt and the Problem of Reality

Folke Leander: Irving Babbitt and Benedetto Croce

Joseph Baldacchino: Babbitt and the Question of Ideology

Peter J. Stanlis: Babbitt, Burke and Rousseau: The Moral Nature of Man

T. John Jamieson: Babbitt and Maurras as Competing Influences on T. S. Eliot

Richard B. Hovey, Jr.: Babbitt and Contemporary Conservative Thought in America

Mary E. Slayton: Irving Babbitt: A Chronology of His Life and Major Works, 1865-1933

Phyllis Schlafly, Ed Martin & Brett M. Decker: The Conservative Case for Trump

Regnery, 2016. Go buy on Amazon.

From the Inside Flap:

SchlaflyIf you can’t stand Hillary Clinton, but wonder if you could vote for Donald Trump, you need to buy this book.

In it, you’ll learn from conservative icon Phyllis Schlafly – lawyer, bestselling author, and “sweet- heart of the Silent Majority” – why Donald Trump is worthy of every conservative’s vote.

Joined by Ed Martin, the former head of the Missouri Republican Party, and Brett Decker, formerly an editorial writer with the Wall Street Journal and the Washington Times, Schlafly presents the real Trump, the Trump she and her colleagues have met with and interviewed, the Trump who promises to be the most conservative president America has had since Ronald Reagan.

Like Reagan, Trump, if elected, will inherit an America on the ropes, an America transformed into an unhappy, unprosperous, weakened, and divided nation. He will face in Hillary Clinton a far left ideologue who considers herself above the law.

Trump is the antidote to all that – a first-time politician who could actually live up to his campaign slogan to “Make America Great Again.”

In The Conservative Case for Trump, Schlafly reveals:

1. How Trump’s appointees to the Supreme Court (on which Schlafly advised him) could be the most consequential in a century
2. How, unlike any other Republican, Trump could actually fix the nation’s immigration mess
3. Why his economic platform could spark an economic revival on the scale of the Reagan boom of the 1980s (it is based on much the same plan)
4. How Trump will defend the First Amendment – guaranteeing freedom of speech and religion – against an ever more dictatorial Left
5. Why Trump’s fresh thinking on defense and foreign policy is long overdue – and could send terrorism into rapid retreat

Donald Trump is the most controversial Republican presidential candidate since Barry Goldwater, and could be the most conservative and successful since Ronald Reagan. Phyllis Schlafly makes an irrefutable case that needs to be shared with every wavering voter. Nothing less than the future of our country is at stake. If you buy only one political book this year, it has to be The Conservative Case for Trump.

Reviews:

“Phyllis Schlafly is an American treasure who has been fighting the good fight for American sovereignty and cultural renewal for five decades. Without Phyllis, there’d be no Donald Trump. This book by Phyllis Schlafly, Ed Martin, and Brett Decker shows why Republicans not supporting Trump are helping elect Hillary Clinton.”  Laura Ingraham, radio host and editor of LifeZette

“Donald Trump has dominated the election conversation in the 2016 cycle for a reason: he strikes a chord with voters who are sick of a political class that is running America into the ground. In The Conservative Case for Trump, Phyllis Schlafly, Ed Martin, and Brett M. Decker show how President Trump can get our country back on the right track, and why Republicans and independents need to unify behind his candidacy.”  Newt Gingrich, former Speaker of the House of Representatives

“Phyllis Schlafly has been a brave, badly needed voice of resistance to the takeover of the Republican Party by business interests and bloodless ideologues who’d love to flood America with cheap immigrant workers (to do the jobs they haven’t already outsourced to other nations). Early on, she recognized the potential for Donald Trump to rebuild her party along more patriotic, common sense – and, she would say, Reaganesque – lines. What comes through in these pages by Schlafly, Martin, and Decker is the calm reason of veteran Republicans and patriots who can’t be bought or intimidated. I think a lot of Democratic patriots will be persuaded too.”  Mickey Kaus, journalist and author

The Conservative Case for Trump is nothing less than the case for saving America from socialist tyranny cemented into place with the votes of millions of Third-World immigrants. It is the case for making a U-turn to expand economic opportunity, an America First foreign policy, preserving our constitutional rights – especially our First and Second Amendment rights – and ending the insanity of government-enforced political correctness. Every conservative needs to read this book and heed the wisdom of the heroic Phyllis Schlafly.”  Dr. Thomas DiLorenzo, professor of economics, Loyola University Maryland; senior faculty, Ludwig von Mises Institute; and author of The Problem with Socialism

About the Authors:

Phyllis Schlafly, the founder and CEO of Eagle Forum, has been a conservative icon since her bestselling book, A Choice Not an Echo, was published in 1964. A lawyer, activist, author, nationally syndicated columnist, and radio commentator, she lives in St. Louis, Missouri.

Ed Martin has been president of Eagle Forum since January 2015 and previously served as chairman of the Missouri Republican Party, a member of the Republican National Committee, and was chief of staff for Missouri governor Matt Blunt. He lives with his wife and four children in St. Louis.

Brett M. Decker has been an editor for the Wall Street Journal, editorial page editor for the Washington Times, and has written for publications ranging from the New York Times and USA Today to National Review and the American Spectator. He served in Republican leadership in Congress and was a senior appointee in the George W. Bush administration. Author of Bowing to Beijing and Global Filipino, he is from Detroit.

John Red Eagle & Vox Day: Cuckservative

How “Conservatives” Betrayed America

Castalia House, 2016. Go buy.

Day

Book Description:

Fifty years ago, America was lied to and betrayed by its leaders.

With virtually no debate, Congress passed the most radical change to immigration law in American history. Since 1965, America has endured the biggest mass migration of people in human history, twice the size of the great wave of immigration into the USA between 1870 and 1930. As a result, Americans are being displaced in their own land by an ongoing invasion that dwarfs Operation Barbarossa, is two orders of magnitude larger than the Mongol hordes, and is one thousand times larger than the First Crusade.

America’s so-called conservative leaders and the conservative media have joined forces with liberal internationalists in openly celebrating this massive invasion, relying on bad theology, outdated economics, and historical myths to falsely claim that immigration is a moral imperative, an economic necessity, and in the national interest. Cuckservative: How “Conservatives” Betrayed America is a powerful defense of America’s right to exist as a nation by two Native American authors, as well as a damning indictment of a conservatism that has failed to conserve America’s culture and traditions.

This powerful and remorseless book addresses the myth of the Melting Pot, proves that mass immigration is a net negative for the U.S. economy, and exposes the anti-Christian ideology behind the Christian establishment’s support for multiculturalism and open borders. It even shows how 50 years of immigration have lowered America’s average IQ. The authors pull no punches in conclusively demonstrating that it is not right, it is not moral, it is not economically beneficial, and it is not Constitutional to betray America’s posterity.

In Cuckservative, John Red Eagle and Vox Day warn Americans that if they do not defend their culture, their posterity, and their nation, they will eventually find themselves on their own Trail of Tears.

About the Author:

Vox Day graduated in 1990 from Bucknell University with degrees in Economics and Asian Studies. He is a member of the Science Fiction and Fantasy Writers Association, the International Game Developers Association, and Mensa, and helped found the techno band Psykosonik. In addition to his weekly columns, he transmits contagious and controversial memes daily from the Vox Popoli blog.


Categories

Archives

"A Self-realized being cannot help benefiting the world. His very existence is the highest good."
Ramana Maharshi